Raspisan KONKURS Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost za 2014. godinu


Datum: 06.02.2014.

UNESKO (UNESCO) je objavio peti poziv za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost, koji je formiran na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza.

Kulturna raznolikost je jedan od ključnih pojmova na kojima se temelji uticaj kulture u programima održivog društvenog razvoja, kao i borba protiv negativnih efekata ekonomske, tehnološke i političke globalizacije. Ovaj pojam takođe afirmiše kulturnu politiku baziranu na poštovanju ljudskih prava, promociju interkulturnog dijaloga, borbu protiv svih oblika diskriminacije, zaštitu jezika, kulturnog nasleđa i kulturnih izraza manjinskih naroda, grupa i zajednica, multikulturalnost i jezičku raznolikost.

Ciljevi i prioriteti konkursa

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost podržava širok spektar aktivnosti - od izgradnje/jačanja kapaciteta i kulturnog mapiranja, preko analize praktičnih politika i njihovog razvoja, do podrške preduzetništvu i jačanju kulturnih industrija.

Kako konkurisati

• Radi što uspešnijeg popunjavanja formulara koristiti priloženi Vodič (Annotated Guide),

Formular popuniti u elektronskoj formi na engleskom jeziku u formatu .doc file

• Obavezno potpisati i datirati aplikaciju (poslednju stranu potpisati, skenirati, i priložiti u elektronskoj formi uz dokumentaciju)

• Uz aplikaciju priložiti potvrdu o statusu – rešenje o upisu u sudski registar ustanove, odnosno rešenje o registraciji organizacije, kao i statute ustanove/organizacije na srpskom i engleskom jeziku.

Prilikom popunjavanja formulara treba imati u vidu:

  • Maksimalni iznos za koji se aplicira kod Fonda za programe/projekte je 100.000 američkih dolara,
  • Navedene kriterijume o tome koju vrstu projekata Fond podržava,
  • Veličina fonta trebalo bi da bude 10 ili veći; specijalne karaktere i dekorativne fontove bi trebalo izbegavati,
  • Ograničenja po pitanju broja reči u poljima u formularu treba poštovati,
  • Struktura budžeta trebalo bi da bude jasna i detaljna,
  • Treba da postoji koherentnost između planiranih aktivnosti, očekivanih rezultata i budžeta,
  • Sufinansiranje i sopstveni doprinos projektu (co/self-funding) nije obavezno, ali se izrazito podržava kao instrument koji obezbeđuje održivost projekta, i u tom slučaju poželjno je priloži potvrdu u pisanoj formi.

Izbor projekata

Izbor projekata koji će biti podržani od strane Fonda sastoji se iz dve faze: prva, pre-selekcioni proces podrazumeva nacionalni nivo i izbor predloga projekata od strane komisije koja se formira posebno za tu priliku od strane nadležnog ministarstva i Nacionalne komisije za Unesko.

Nacionalne komisije za izbor projekata su zadužene da urade pregled i ocenu pristiglih projekata, kako bi utvrdile da li su prijavljeni projekti relevantni, tehnički zadovoljavajući, da li ispunjavaju predmetne prioritete, kao i da ispitaju njihovu održivost. Država ima pravo da kandiduje maksimalno četiri projekta iz Srbije (najviše dve aplikacije popunjene od strane javnih institucija i najviše dve aplikacije iz civilnog sektora).Po izboru predloga projekata komisija ih šalje Sekretarijatu Uneska i time kandiduje za konačnu selekciju koju vrši Uneskova stručna komisija/panel eksperata.

Kriterijumi vrednovanja

Prijave će se ocenjivati od strane panela međunarodnih eksperata  na osnovu kriterijuma koje je utvrdio Međuvladin Komitet i Konferencija članica o korišćenju sredstava Fonda.


Sve zainteresovane institucije, vladine i nevladine organizacije mogu da do 25. aprila 2014. godine (do 17 časova) pošalju predloge projekata na sledeće adrese

bojana.subasic@zaprokul.org.rs 

ivana.zecevic@kultura.gov.rs

U svakom trenutku možete se obratiti za pomoć i konsultaciju oko popunjavanja aplikacija Bojani Subašić i Ivani Zečević.

Konsultacije se mogu obaviti i lično zakazivanjem sastanka na broj telefona:

011/2637 565, u Zavodu za proučavanje kulturnog razviotaka, u Ulici Rige od Fere 4,  ponedeljkom i petkom od 14-16 časova.


Prijave pristigle posle navedenog datuma neće biti uzete u razmatranje, kao i one čija dokumentacija nije potpuna.

Rezultati konkursa biće poznati u decembru 2014. godine, dok će se potpisivanje ugovora za odobrene projekte obaviti u martu 2015. godine.

Detaljnije informacije o Međunarodnom fondu za kulturnu raznolikost mogu se dobiti na internet adresi

http://www.unesco.org/culture/en/diversity/convention

kao i informacije o projektima koji su do sada podržani iz Fonda u prethodna tri poziva

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/funded-projects/
Tekst Konvencije 2005. možete preuzeti sa:

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf (original)

Za sva specifična pitanja u vezi sa konkursom, možete se direktno obratiti i Sekretarijatu UNESKO na: ifcd.convention2005@unesco.org 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic