Ekonomsko finansijski poslovi

U Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • studijsko-analitičke, dokumentacione, finansijsko-evidencioni i stručno-operativne poslovi koji se odnose na: pripremu, izradu i donošenje finasijskog plana za Ministarstvo;
 • pripremu, izradu i dostavljanje Predloga programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za programe i projekte u kulturi Vladi RS, na usvajanje;
 • pripremu i izradu finasijskih planova za ustanove, kao i njihovo dostavljanje na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove finansija;
 • usvajanje predloga finansijskih planova i rebalansa budžeta za Ministarstvo i ustanove kulture;
 • izvršenje budžeta;
 • raspodelu i prenos sredstava indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u okviru odobrenih aproprijacija;
 • pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršenje finansijskih planova Ministarstva i ustanova i kontrolu izvršenja planova i budžeta;
 • izvršavanje zadataka koji se odnose na upravljanje imovinom države za koju je odgovorno Ministarstvo;
 • vođenje budžetskog računovodstva i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora;
 • procenjivanje pozicija finansijskih izveštaja;
 • sastavljanje, objedinjavanje (konsolidovanje) i dostavljanje periodičnih i godišnjih finasijskih izveštaja i završnog računa;
 • sastavljanje i dostavljanje trezoru tromesečnih, mesečnih i dnevnih projekcija korišćenja sredstava u cilju upravljanja likvidnošću;
 • kontrolu primljenih računovodstvenih isprava iz drugih organizacionih delova Ministarstva;
 • učestvovanje u izradi opštih i drugih akata u delu koji se odnosi na ekonomsko-finansijsko poslovanje;
 • propisivanje sistema internih procedura u Ministarstvu kao osnove finansijskog upravljanja i kontrole;
 • obrazlaganje finansijskih efekata nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • izradu programa, planova i izveštaja o radu Sektora, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

Kontakt


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic