Gradovu u fokusu 2018.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.), Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik  RS", br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - usklađeni din. izn., 125/14 - usklađeni din. izn. i 95/15 - usklađeni din. izn.) i  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  ("Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17),

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
 
Raspisuje
K O N K U R S
GRADOVI U FOKUSU 2018

 

U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2018, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS poneće titulu - Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije -projekta.

 

Opšti ciljevi Programa:

 1. Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;
 2. obogaćen kulturni život;
 3. podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;
 4. prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

 

Program Gradovi u fokusu doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

 

Specifični ciljevi Programa

 1. Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim  prioritetima;
 2. ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;
 3. obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
 4. očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
 5. unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
 6. zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
 7. unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;
 8. unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene  grupe;
 9. stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

 

Uslovi/pravo učešća na konkursu

Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji.[1]

Podnosilac prijava je isključivo JLS (grad ili opština).

Prilikom izbora JLS vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti.

S obzirom da su podnosioci projekta JLS, svi subjekti u kulturi nezavisno od ovog Programa, imaju pravo da sa drugim projektima apliciraju na ostale konkurse Ministarstva za sufinaniranje projekata u datoj godini.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, posebno će se voditi računa i o:

 • Kvalitetu, konceptu sadržaja i formatu predstavljanja (broju i raznolikosti planiranih kulturnih događaja i manifestacija na godišnjem nivou lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, relevantnosti sadržaja, modelima evaluacije i indikatorima, uključenosti organizacija civilnog društva i privrednih subjekata, participaciji stanovništva a posebno osetljivih društvenih grupa u realizaciji programa, afirmisanju specifičnosti lokalnih kulturnih identiteta i tsl.);
 • budžetu (izbalansiranosti i sveobuhvatnosti strukture budžeta prema: oblasti, programima i investicionim i infrastrukturnim ulaganjima);
 • stepenu posedovanja potrebne dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih podprojekata
 • vidljivosti projekta (marketinški plan aktivnosti);

 

Opšti plan finansiranja:

Pored toga što program Gradovi u fokusu finansiraju Ministarstvo i JLS, posebno će se, prilikom selekcije voditi računa i o postojanju drugih izvora (su)finansiranja, koje će JLS obezbediti u svojim budžetima.

Prilikom planiranja budžeta, obavezno je uvrstiti i troškove stručnog nadzora za infrastrukturne podprojekte kao i troškove eksterne revizije projekta.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 33 dana, od dana raspisivanja konkursa.

Prijava na Konkurs traje od  25. decembra 2017. godine do 26. januara 2018. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 27. marta 2018. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prijave se dostavljaju u dva (2) primerka, poštom na adresu:

 

Ministarstvo kulture i informisanja

Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd

sa naznakom - Konkurs Gradovi u fokusu 2018

i elektronskim putem, na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs.

 

Formular za prijavu i Izjava može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

NAPOMENA: Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku

Dani otvorenih vrata su utorak i četvrtak u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja (po zakazivanju).

 

Kontakt osobe:

Đurđijana Jovanović

tel: 011 3398 880;

int. adr.: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs;

 

Vesna Maricki Ostojić

tel: 011 292 78 98;

int. adr.: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs.

 


[1]Beograd i Novi Sad neće biti razmatrani, imajući u vidu naprednu kulturnu infrastrukturu ovih gradova

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic