JAVNI KONKURS za imenovanje direktora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug

Tekst oglasa o javnom konkursu objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 61. od 12.07.2013. godine.

Na osnovu člana 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, koju je donela Vlada, 05 Broj 111-5698/2013od 5. jula 2013. godine,
 
                                        Vlada objavljuje

JAVNI KONKURS

za imenovanje direktora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug

 

1. Podaci o javnom preduzeću:

     -  Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug;

    -   sedište  Javnog preduzeća je u Beogradu,

         Obilićev venac  2;

    -  pretežna delatnost Javnog preduzeća je  delatnost                   novinskih agencija.

2. Radno mesto: direktor Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug.

Poslovi direktora: predstavlja i zastupa Javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje Javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada Javnog preduzeća, predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora, i vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Imenovanje direktora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug vrši se na period od četiri godine.

3. Uslovi za imenovanje:

   -  da je učesnik konkursa punoletno i poslovno sposobno            lice;

   -  da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je                    delatnost od opšteg interesa za čije je obavljanje                    osnovano javno preduzeće;

   -  da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg             stepena (doktor nauka), drugog stepena (master                         akademske  studije, specijalističke strukovne  studije,            magistar nauka),  odnosno na osnovnim studijama u                    trajanju od najmanje četiri godine;

   -  da ima najmanje pet godina radnog iskustva,  od čega tri            godine na poslovima za koje je osnovano javno                            preduzeće ili najmanje tri godine na rukovodećim                   položajima

    -  da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je          određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu                       političke stranke;

    -  da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede,               pravnog saobraćaja i službene dužnosti;

     - da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane                       obavljanja delatnosti koja je   pretežna delatnost                   preduzeća;

     - znanje jednog svetskog jezika;

     - posedovanje organizacionih i stručnih  sposobnosti u             vezi rukovođenja.

4.  Mesto rada: Beograd

5. Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje sistema javnog informisanja Republike Srbije,  medijske sfere, poznavanje delokruga rada Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, stručna osposobljenost za rad na mestu direktora i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i stručne sposobnosti u vezi rukovođenja – pismeno, putem standardizovanih testova; znanje jednog svetskog jezika proveravaće se usmenim razgovorom ili pismenom proverom.

6. Rok za podnošenje prijava na konkurs: rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana; rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

7. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

8. Dokazi koji se prilažu uz prijavu za konkurs:

      -  izvod iz matične knjige rođenih

       -  diploma o stručnoj spremi;

       - isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci                    (potvrde, rešenja i drugi    akti iz kojih se vidi na                   kojim je poslovima, sa kojom stručnom spremom i u                  kom periodu je stečeno radno iskustvo);

       - radnu knjižicu.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu.

9. Adresa na koju se podnose prijave na konkurs: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs – imenovanje direktora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug”.

10. Podaci o licu za kontakt: Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je Luka Mirković, tel: 011/292-7850.

Ministarstvo kulture i informisanja neotvorene podnete prijave dostavlja Vladi – Komisiji za imenovanja u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavljanje konkursnih prijava, na razmatranje i postupanje.

Napomena: Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi  svi potrebni dokazi, komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj oglas objavljuje se  u „Službenom glasniku Republike Srbije”, dnevnom listu „Politika” i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:www.kultura@gov.rs.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic