JAVNI KONKURS za imenovanje direktora Javnog preduzeća za novinsko-izdavaku delatnost „Panorama”

Tekst oglasa o javnom konkursu objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 61. od 12.07.2013. godine.

Na osnovu člana 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama”,  koju je donela Vlada 05 Broj:111-5699/2013od 5. jula 2013. godine,
 
                                       Vlada objavljuje

JAVNI KONKURS

za imenovanje direktora Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama”

1. Podaci o javnom preduzeću:

-Javno preduzeće za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama”;

- sedište Javnog preduzeća je u Beogradu, Krunska 44;

- pretežna delatnost Javnog preduzeća je izdavanje novina.

2. Radno mesto: direktor Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost„Panorama”.

Poslovi direktora: predstavlja i zastupa Javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje Javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada Javnog preduzeća, predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora, i vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom Javnog preduzeća.

Imenovanje direktora Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama” vrši se na period od četiri godine.

3. Uslovi za imenovanje:

-    da je učesnik konkursa punoletno i poslovno sposobno lice;

-    da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije je obavljanje osnovano Javno preduzeće;

-    da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktor nauka), drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne  studije, magistar nauka),odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

-  da ima najmanje pet godina radnog iskustva,  od čega tri godine na poslovima za koje je osnovano Javno preduzeće ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima;

-   da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

-  da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;

- da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Javnog preduzeća;

-  znanje jednog svetskog jezika;

-  posedovanje organizacionih i stručnih sposobnosti u vezi rukovođenja.

4. Mesto rada: Beograd.

 5. Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere: poznavanje sistema javnog informisanja Republike Srbije, medijske sfere, poznavanje delokruga rada Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama”, stručna osposobljenost za rad na mestu direktora i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i stručne sposobnosti u vezi rukovođenja – pismeno, putem standardizovanih testova; znanje jednog svetskog jezika proveravaće se usmenim razgovorom ili pismenom proverom.

 6. Rok za podnošenje prijava na konkurs: rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana; rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 7. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

 8. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

                  - izvod iz matične knjige rođenih;

                  - diploma o stručnoj spremi;

                  -isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

                  - radna knjižica;

          - izjava kandidata data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overenau opštini ili sudu, da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

           - uverenja nadležnih organa da lice nije osuđivano za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti, kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Javnog preduzeća.

  Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu.

9. Adresa na koju se podnose prijave na konkurs: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs – imenovanje direktora Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama”.

10. Podaci o licu za kontakt: Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je Luka Mirković, tel: 011/292-7850.

Ministarstvo kulture i informisanja neotvorene podnete prijave dostavlja Vladi – Komisiji za imenovanja u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavljanje konkursnih prijava, na razmatranje i postupanje.

Napomena: Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Ovaj oglas objavljuje se  u „Službenom glasniku Republike Srbije”, dnevnom listu „Politika” i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:www.kultura@gov.rs.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic