K O N K U R S za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2016. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS” broj 10/16), a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i 93/15),

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

Raspisuje:

K O N K U R S

za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti

za Kulturni centar Srbije u Parizu

u 2016. godini

Predmet

Predmet Konkursa je sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2016. godini. Predlozi mogu biti iz sledećih oblasti:

 • programi likovnih i primenjenih umetnosti i multimedije
 • muzički programi
 • književna predstavljanja (obavezan prevod)
 • audio-vizuelne projekcije i programi predstavljanja autora/dela
 • tematski paneli, tribine, okrugli stolovi
 • manji scenski nastupi (uz obavezan prevod /titl)
 • promocija kulturnog nasleđa i sl.

Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni upoznavanju sa kulturom i približavanju dostignuća umetničke scene iz Republike Srbije, publici u inostranstvu. Obavezno je, stoga, da programi kao i prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.), imaju prevod/titl na francuski jezik.

Cilj

Cilj Konkursa je razvoj međunarodne saradnje kroz podršku projektima koji će biti (su)finansirani kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u inostranstvu.

Istovremeno, ova promocija i podrška predstavljaju podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje kroz osnaživanje saradnje sa inostranim homolognim partnerima/institucijama/organizacijama.

Kriterijumi

Projekti koji su predmet Konkursa moraju da ispunjavaju najmanje tri od osnovnih kriterijuma/merila propisanih članom 5. kao i tehničke kriterijume propisane članom 6. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet strani Ministarstva kulture i informisanja:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik--o-nacinu-merilima-i-kriterijumima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Projekat treba da sadrži predlog idejnog rešenja, finansijskih projekcija i predlog koncepta, u skladu sa premisama predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost i ekonomičnost projekta.

O rezultatima konkursa i predlogu Programa 2016. odlučivaće Stručni savet imenovan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture

i informisanja: www.kultura.gov.rs)

 1. Detaljan opis projekta
 2. Kratke biografije predloženih učesnika
 3. Detaljno razrađen budžet - specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva (%)
 4. Opciono - vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u / do 1 MB ili kao link/
 5. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
 6. Kopija rešenja o registraciji (osim za udruženja)
 • Poresko identifikacioni broj
 • Matični broj
 • Ovlašćeno lice

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave

Konkurs je otvoren od 25. februara do 28. marta 2016. godine.  

Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se: elektronskideo dokumentacije (pod tačkama 1-5), poslati na elektronsku adresu: jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs i istovremeno  poštom - kompletnu dokumentaciju (tačke 1-7) složenu po navedenom redosledu u 1 primerku, poslati na adresu: MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE, Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom za:  KONKURS - KIC Pariz 2016.

Napomene

 1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu. Sredstva se dodeljuju namenski za konkretan prihvaćeni projekat.
 2. Rezultati ovog Konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja.
 3. U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave; da su prepoznatljivi i proverljivi; podržani kopijama originalne dokumentacije, koji se podnose Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije (za troškove koji su ostvareni).

 1. Konkurs nije namenjen sledećim projektima: proizvodnja filmova i filmska produkcija i produkcija tv serijala.
 2. Konkurs nije namenjen projektima koji su prethodnih godina već bili finansirani budžetskim sredstvima, a nisu realizovani ili su sredstva nenamenski trošena.
 3. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
 4. Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na navedenu elektronsku adresu: jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs, i/ili na tel: 011/3398175.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic