K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2016. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“,  broj 10/16) 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za kulturno nasleđe

raspisuje
K O N K U R S
za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2016. godini

 

            Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. istraživanje, zaštita i korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 2. istraživanje, zaštita i korišćenje arheološkog nasleđa;
 3. istraživanje, zaštita i korišćenje muzejskog nasleđa;
 4. istraživanje, zaštita i korišćenje arhivske građe;
 5. istraživanje, zaštita i očuvanja nematerijalnog nasleđa;
 6. istraživanje, zaštita i korišćenje stare i retke bibliotečke građe;
 7. bibliotečko-informaciona delatnost;
 8. digitalizacija kulturnog nasleđa.

 

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje prikupljanja, istraživanja, zaštite, korišćenja, predstavljanja i tumačenja kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

 

1. Na konkursu iz oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

1.1.Izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;

1.2. Izrada projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;

1.3. Unapređenje delatnosti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa jačanjem kapaciteta ustanova zaštite (radovi na tekućem i investicionom održavanju kulturnih dobara - objekata u kojim su sedišta ustanova zaštite, nabavka administrativne opreme i stručno usavršavanje zaposlenih);  

1.4. Prezentacija i tumačenje nepokretnog kulturnog nasleđa kojim se unapređuje njegova dostupnost i održivo korišćenje;

1.5. Podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa je:

 • 3.000.000 za izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • 1.000.000 za izradu projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • 500.000 za ostale projekte, osim za projekte koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih za koje nema ograničenja.

 

2. Na konkursu iz oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja arheološkog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

2.1.Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);

2.2. Obrada dokumentacije i građe sa ranijih arheoloških iskopavanja;

2.3. Publikovanje rezultata istraživanja.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja arheološkog nasleđa je:

 • 1.000.000 za arheološka iskopavanja
 • 500.000 za prospekciju terena nedestruktivnim metodama
 • 300.000 za ostale projekte

 

3. Na konkursu iz oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja muzejskog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

3.1. Istraživanje, evidenitiranje, konzervacija i publikovanje umetničko-istorijskih dela;

3.2. Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje muzejske građe;

3.3. Prezentacije i unapređenje dostupnosti muzejskog nasleđa;

3.4. Unapređenje muzeološke delatnosti;

3.5. Podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja muzejskog nasleđa je 1.000.000 dinara.

 

4. Na konkursu iz oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja arhivske građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

4.1. Istraživanje i zaštita arhivske građe;

4.2.Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;

4.3. Unapređenje uslova za dostupnost arhivske građe javnosti;

4.4. Unapređenje arhivske delatnosti;

4.5. Digitalno dokumentovanje arhivske građe.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja arhivske građe je 500.000 dinara.

 

5. Na konkursu iz oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja stare i retke bibliotečke građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

5.1. Konzervacija i restauracija  stare i  retke bibliotečke građe;

5.2. Proučavanje i valorizacija stare i retke bibliotečke građe;

5.3. Prezentaciju rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe;

5.4. Definisanje i implementacija digitalnih metoda i tehnika u realzaciji digitalne biblioteke.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja stare i retke bibliotečke građe je 500.000 dinara.

 

6. Na konkursu iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

6.1. Prezentaciju rezultata rada i istraživanja iz bibiotečko-informacione delatnosti;

6.2.  Unapređenje bibliotečko-informacione delatnosti;

6.3. Podsticanje znanja i edukacija iz bibiotečko-informacione delatnosti.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti je 1.000.000 dinara.

 

7. Na konkursu iz oblasti istraživanja, zaštite i očuvanja nematerijalnog  kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

7.1. Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;

7.2. Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;

7.3. Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa je:

 • 500.000 za istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 • 300.000 za ostale projekte.

 

8. Na konkursu iz oblasti digitalizacije  kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

8.1. Razvoj naprednih digitalnih platformi i usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa i upotrebu novih tehnologija u ustanovama zaštite kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;

8.2. Unapređenje digitalnih metoda i tehnika za popisivanje, čuvanje, predstavljanje i analizu kulturnog nasleđa;

8.3. Obezbeđivanje sistemskog, kvalitetnog i ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi u ustanovama zaštite uz poštovanje međunarodno priznatih standarda;

8.4. Doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa.

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa je 1.000.000 dinara.

 

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko- nformaciona delatnost. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, čija se delatnost finansira shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja. Komisije neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen). Prijave koje stignu posle propisanog roka, biće odbačene.       

 

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri  kriterijuma u skladu sa članom 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisi u kulturi). Posebna merila za izbor projekata za svaku pojedinačnu oblast definisana su članom 7. Pravilnika.

Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Nakon što Komisije za sve oblasti kulturnog nasleđa utvrde Odluke o izboru projekata za finansiranje, Ministarstvo će doneti Rešenja o dodeli sredstava, nakon čega će biti zaključeni ugovori o finansiranju realizacije projekata sa podnosiocima prijava izabranih projekata.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata Ministarstva kulture i informisanja.

Prijave na Konkurs dostaviti:

 1. poštom - adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „Konkurs za kulturno nasleđe iz oblasti...(naziv oblasti)...“;
 2. elektronski

za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa       konkurs.nkd@kultura.gov.rs

za oblast arheološkog nasleđa                         konkurs.arh@kultura.gov.rs              

za oblast muzejskog nasleđa                               konkurs.muzeji@kultura.gov.rs         

za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa konkurs.nmn@kultura.gov.rs 

za oblast arhivskog nasleđa                              konkurs.arhivi@kultura.gov.rs           

za oblast bibliotečko-informacione delatnosti    konkurs.bibl@kultura.gov.rs  

za oblast stare i retke bibliotečke građe      konkurs.srk@kultura.gov.rs

za oblast digitalizacije kulturnog nasleđa  konkurs.dig@kultura.gov.rs

 1. u 4 primerka na odgovarajućem Obrascu prijave na Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u 2016. godini  uz koji se obavezno u jednom primerku prilaže neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI. Obrasci prijave za sve oblasti na koje se odnosi Konkurs mogu se pruzeti na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 24. 02. 2016. godine do 25. 03. 2016. godine.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 časova na telefone:

za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa                         011 3398-936

za oblast arheološkog nasleđa                                       011 3398-027

za oblast muzejskog nasleđa                                            011 3398-936

za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa                   011 3398-027

za oblast arhivskog nasleđa                                           011 3398-936

za oblast bibliotečko-informacione delatnosti          011 3398-027

za oblast stare i retke bibliotečke građe                      011 3398-027

za oblast digitalizacije kulturnog nasleđa                   011 3398-025

 

Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11, 99/11 – dr. zakon).


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic