K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2016. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 10/16) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 103/2015) i Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12 ,  94/13 i 93/15)

                 MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

raspisuje
K O N K U R S
za finansiranje i  sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2016. godini

            Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:  

 1. muzike  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 2. scenskog stvaralaštva i interpretacije (oblasti: drama, opera, balet i ples);
 3. vizuelnih (likovnih i primenjenih) umetnosti, multimedije i arhitekture;
 4. književnosti - manifestacije i nagrade;
 5. izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture;  
 6. izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti;
 7. kinematografije i audio - vizuelnog stvaralaštva (samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije).

 

Predmet konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata savremenog umetničkog stvaralaštva kao i finansiranje i sufinasiranje:

 • kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
 • kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
 • kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
 • izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
 • naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi

u svim oblastima savremenog umetničkog stvaralaštva u 2016. godini.

Cilj konkursa je: stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj svih oblasti umetničkog stvaralaštva i usklađen kulturni razvoj u Republici Srbiji.

Prioriteti finansiranja i sufinasiranja projekata po oblastima:

 1. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija):
 • Koncerti i koncertna gostovanja ansambala i solista, kao i samostalne produkcije lokalnih organizatora u okviru programa izvođačkih umetnosti;
 • Majstorski seminari, radionice i takmičenja u oblasti muzike, koji predstavljaju izvođačku i edukativnu platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno, jedan od oblika njihove dalje afirmacije;
 • Muzički festivali i manifestacije u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije umetničke muzike i edukacije nove mlade publike;
 • Pojedinačni projekti – poput dodela nagrada u oblasti muzike, obeležavanje značajnih proslava kao i podsticanje kvalitetnih programa i inicijativa u manjim kulturnim sredinama (koji imaju obezbeđenu podršku lokalne zajednice).

           Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu:

 • Koncertne aktivnosti i koncertna mreža gostovanja: programi ansambala i solista kao i samostalne produkcije lokalnih organizatora - 500.000,00 dinara;
 • Muzički festivali i manifestacije - 800.000,00 dinara;
 • Muzička takmičenja, seminari i radionice; pojedinačni  projekti, poput dodela nagrada u oblasti muzike, obeležavanja značajnih proslava, kao i podsticanje kvalitetnih programa i inicijativa u manjim kulturnim sredinama, koji imaju obezbeđenu finansijsku podršku lokalne zajednice - 300.000,00 dinara;
 • Manifestacije izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva - 300.000,00 dinara.

 

 1. Scensko stvaralaštvo i interpretacije (drama, opera, balet i ples

-           Festivali – jasnog umetničkog koncepta, održivi, koji doprinose jačanju kapaciteta ustanova kulture čiji su osnivači lokalne samouprave, kao i oni koji doprinse ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji;

-           Projekti - ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji doprinose unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji, te jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija civilnog društva u oblasti scenskog stvaralaštva i interpretaciji;

-           Regionalne koprodukcije i gostovanja/Međunarodna saradnja - ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koje doprinose promociji kulturnih vrednosti Srbije u inostranstvu i mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti scenskog stvaralaštva i interpretacije.

         Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu:

 • Pozorište – festivali - 3.000.000,00 dinara;
 • Pozorište - projekti/produkcija - 1.000.000,00 dinara;
 • Pozorište – gostovanja - 500.000,00 dinara;
 • Umetnička igra – festivali - 1.000.000,00 dinara;
 • Umetnička igra - projekti/produkcija - 500.000,00 dinara;
 • Umetnička igra – gostovanja - 500.000,00 dinara.

3.       Vizuelna (likovna i primenjena) umetnost, multimedije i arhitektura  

 • Godišnji programi galerija i izložbenih prostora (sa mogućnošću finansiranja kupovine tehničke opreme i uređenja izgleda galerija i izložbenih prostora - krečenje, kupovina postamenata i drugog mobilijara, radovi manjeg obima za potrebe izvođenja programa, i sl.);
 • Projekti koji podrazumevaju nastajanje nove umetničke produkcije (kroz podršku samostalnim projektima umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, kao i kroz podršku godišnjim programima galerija i izlagačkim prostorima, likovnim kolonijama i rezidencijalnim programima, i dr.);
 • Međunarodni projekti domaćih organizacija i profesionalaca u kulturi, a posebno oni koji se realizuju u regionu i u inostranstvu (samostalni projekti domaćih umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, i njihovo učešće u grupnim međunarodnim projektima koji se realizjuju u regionu i u inostranstvu, projekti saradnje domaćih i relevantnih inostranih organizacija, i dr.).

             Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 300.000,00 dinara.

 1. Književnosti - manifestacije i nagrade  
 • Projekti koji doprinose predstavljanju književnih dela i stvaralačkog opusa domaćih autora;
 • Projekti koji doprinose uspostavljanju neposredne međunarodne kulturne saradnje ustanova u oblasti književnog stvaralaštva;
 • Projekti koji imaju tradiciju sa potvrđenim ugledom u stručnoj javnosti.

          Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 250.000,00 dinara.

 

 1. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture  
 • Projekti sa izrazito kvalitetnom realizacijom u pogledu sadržaja i tehničke opremljenosti publikacije;
 • Projekti sa potvrđenim ugledom u stručnoj javnosti;
 • Projekti sa inovativnim pristupom u realizaciji.

    Najmnjanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 250.000,00 dinara.

 1. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
 • Izdavački projekti koji značajno doprinose unapređenju i razvoju kulture i humanističkih nauka u Republici Srbiji i prezentuju vrhunske umetničke vrednosti;
 • Realizacija projekata koji prezentuju nacionalnu kulturu i umetnost;

            Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 400.000,00 dinara.

 1. Kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo (samo filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije)
 • Filmske manifestacije i nagrade, festivali i javne filmske priredbe, sa jasnim umetničkim konceptom, koje doprinose decentralizaciji kulture;
 • Programi edukacije filmskih radnika (radionice, kolonije, edukacija);
 • Kulturno-obrazovni programi kojima se čine dostupnim kinematografska i audio vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma.

    Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 150.000,00 dinara.

Kao i prioriteti projekata koji obuhvataju:

 1. Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
 • Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (unapređenje i modernizacija rada, doprinos profesionalizaciji manjinske kulture, saradnja sa stručnim ustanovama i pojedincima, podsticanje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi...);
 • Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja (namenjeni širem krugu korisnika, a ne samo pripadnicima manjina ili samo pripadnicima većinskog naroda, npr. prevođenje publikacije, titlovanje filma, sinhronizacija pozorišne predstave...);
 • Projekti saradnje, umrežavanja, koprodukcije, gostovanja u zemlji i regionu (zemljama maticama) - profesionalno stvaralaštvo kao reprezentativno i za manjine i za većinsko stanovništvo i kao mogućnost za saradnju i prezentovanje kulturne scene Srbije.

     Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 200.000,00 dinara.

 1. Kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
 • Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (profesionalizacija kadrova organizacija osoba sa invaliditetom, saradnja sa stručnim ustanovama, organizacijama i pojedincima, edukacije zaposlenih u ustanovama kulture za potrebe osoba sa invaliditetom, senzibilizacija posetilaca - publike...);
 • Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja - pristupačnost programa ustanova kulture i dostupnost umetničkih dela  (prevođenje, titlovanje, sinhronizacija, info table na Brajevom pismu i sl.);
 • Projekti sa jasno profilisanim ciljnim grupama osoba sa invaliditetom;
 • Projekti koji obezbeđuju participativnost.

Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 150.000,00 dinara.

 1. Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
 • Participativni projekti – projekti u kojima deca i mladi imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njegovom nastanku i/ili realizaciji;
 • Projekti koji doprinose obrazovanju u oblasti kulture i jačanju kapaciteta dece i mladih i omladinskih organizacija (edukacija, podsticanje primene novih tehnologija u kulturi, umrežavanje, podsticanje mladih talenata, projekti koji podstiču istraživački rad i kreativno mišljenje, projekti kojima se motivišu umetnici na rad sa mladima, kulturni sadržaji u okviru provođenja slobodnog vremena...);
 • Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja (delovi programa ustanova kulture koji su posvećeni deci i mladima, inovativni projekti i projekti koji doprinose stvaranju uslova za razvoj dečjeg stvaralaštva i obrazovanja u svim oblastima umetnosti i kulturnog razvoja...);
 • Projekti koji se bave decom i mladima u riziku (prevencija nasilja, deca ulice, deca bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, azilanti...).

       Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 300.000,00 dinara.

 1. Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
 • Naučnoistraživački radovi koji doprinose razvoju kulturne politike, unapređenju rada ustanova kulture, profesionalizaciji zaposlenih u ustanovama kulture, praćenju „dobrih praksi“, kod nas i u svetu, te saradnji i umrežavanju pojedinaca i ustanova;
 • Podsticaj razvijanju koncepta kreativnih industrija;
 1. Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo
 • Projekti koji podstiču i unapređuju razvoj kreativnih industrija, inkorporiraju i primenjuju specifična znanja i veštine iz narodne kulture na planu savremenog stvaralaštva;
 • Obuke, kreativne radionice, seminari i obrazovni programi-amaterizam kao dodatno obrazovanje;
 • Podrška kulturno-umetničkom stvaralaštvu kroz saradnju amaterskih klubova koji deluju u Srbiji i Srba u inostranstvu, umetničke smotre, kolonije, pesnički susreti, festivali, konkursi i takmičenja.

Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinasirati po projektu za oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva biće usklađen sa najmanjim iznosom u oblastima za koje je projekat prijavljen.

Konkurs nije namenjen sledećim projektima:

 1. Koji su vezani za rekonstrukciju ili izgradnju novih objekata za kulturne namene;
 2. Pojedinačnim, koji su već podržani na prethodnim konkursima ministarstva (osim  festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se održavaju svake godine);
 3. Proizvodnji filmova i filmskoj produkciji, produkciji tv serijala i podršci bioskopima;
 4. Sa izrazito komercijalnim efektima, te muzičkim priredbama, turističko - privrednim i estradnim manifestacijama i drugim komercijalnim projektima;
 5. Koji su prethodnih godina već bili finansirani budžetskim sredstvima, a nisu realizovani ili su sredstva nenamenski trošena;
 6. U oblasti arhitekture - koji se odnose na izgradnju arhitektonskih objekata, već će se u obzir uzimati samo projekti koji arhitekturu razmatraju u širem kontekstu (aktivizam, umetničko i kritičko razmatranje društvenog aspekta arhitekture i urbanizma, intervencije u javnom prostoru koje uključuju arhitektonske celine i pojedinačne objekte, i sl.);
 7. Iz oblasti zaštite kulturne baštine i medija.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.

Projekte naučnoistraživačkog rada i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz odrđenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzike, kinematografije, književnosti, pozorišta, umetničke igre, vizuelne umetnosti i multumedije).

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma (merila):

1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;

2) jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizacija rada ustanova i organizacija;

3) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovogmasovnog korišćenja, kao i doprinos animaciji, uključivanju, prenosu znanja, participativnosti i razvoju publike;

4) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza, društvene kohezije, opšteg blagostanja i interkulturnog dijaloga;

5) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;

6) održivost i dugoročnost projekta;

7) novi pristupi i koncepti kako u savremenoj kulturi tako i u oblasti kulturnog nasleđa, te interdisciplinarnost u umetnosti i kulturi;

8) unapređenje međunarodne saradnje u oblasti umetnosti i kulture i stvaranje uslova za uključivanje u međunarodne projekte, programe i mreže;

9) profesionalna saradnja i povezivanje aktera u polju kulture - posebno saradnja javnog, civilnog i privatnog sektora, i povezivanje oblasti kulture sa obrazovanjem, naukom, turizmom, urbanističkim i prostornim planiranjem i drugim oblastima;

10) mobilnost profesionalaca u kulturi i njihovo stručno usavršavanje i doživotno učenje (usavršavanje u zemlji i inostranstvu, razmena znanja i iskustava), kao i razmena sadržaja u kulturi;

11) interpretacija i kritičko razmatranje i kritička recepcija kulture u savremenim društvenim, političkim i medijskim okolnostima, kako na lokalnom, tako i na regionalnom, evropskom i međunarodnom planu;

12) promocija savremenih umetničkih formi i izraza i unapređenje razumevanja ideja i jezika savremene umetnosti, kao i podrška inovativnim i eksperimentalnim projektima;

13) da su u funkciji obeležavanja značajnih jubileja u kulturi i da doprinose kulturi sećanja;

14) doprinos stvaranju novih inicijativa, nove umetničke produkcije, kao i novih profesija u kulturi;

15) primena novih tehnologija i digitalizacije;

16) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;

17) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu u kulturi i podrška projekata mladih i za mlade;

18) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;

19) podsticanje amaterskog umetničkog i kulturnog stvaralaštva.

 

 Tehnički kriterijumi za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije u kulturi su sledeći:

 

1) ispunjenje formalnih uslova konkursa: potpuna dokumentacija sa opisom projekta i detaljno predstavljenim informacijama kao i sa jasno ugovorenim mestom i vremenom održavanja projekta;

2) dostavljena detaljna specifikacija troškova projekata sa svim navedenim izvorima finansiranja;

3) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema Ministarstvu po prethodno podržanim projektima (dostavljen narativni i finansijski izveštaj o realizaciji).

 Ne razmatraju se:

1) jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva;

2) projekti sa izrazito komercijalnim efektima

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, kao i pojedinci sa teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.         

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs, mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu:

 • Formular za sve oblasti konkursa (osim pod brojem 6. i Konkurs za kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji);
 • Formular za kulturne delatnosti nacionalnih manjina;
 • Obrazac 1. i Obrazac 2. (za oblast pod brojem 6);
 • Obrazac  za izveštaj o realizaciji projekta;
 • Vodič kroz konkurnu proceduru.

U prilogu formulara dostaviti za sve oblasti konkursa:

 1. Podatke o instituciji (udruženju) koja podnosi prijavu;
 2. U slučaju pojedinca dostaviti profesionalnu biografiju;
 3. Detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
 4. Dokaz o partnerstvu i saradnji /ugovor, sporazum, i sl./
 5. Spisak učesnika projekta i bar jednu profesionalnu biografiju;
 6. Detaljno razrađen budžet;
 7. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje;
 8. Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše.

 

Posebni zahtevi:

 1. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) (Oblast pod brojem 1)
 • Kod koncertnih gostovanja po Srbiji: saglasnost lokalnog organizatora za navedeno gostovanje;
 • Manifestacije i festivali: program festivala  (detaljan opis muzičkog segmenta), muzički izvođači i njihove profesionalne biografije, cilj i značaj festivala (ukratko obrazložiti), vreme, mesto i koncertni prostor(i)  održavanja.
 1. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture (Oblast pod brojem 5) - Dostaviti tehničke podatke o periodičnoj publikaciji (medij, format, papir, tiraž), dinamika izlaženja u 2016. godini i primerak časopisa/lista ili rukopis za prvi broj.
 2. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti  (Oblast pod brojem 6) - dostaviti:
 • uredno popunjeni konkursni obrazac (Obrazac br. 1 i Obrazac br. 2) u sedam primeraka;
 • kompletnu kopiju gotovog rukopisa dela (ako je reč o delu na srpskom jeziku) ili najmanje dva štamparska tabaka prevoda dela i kompletnu kopiju originala dela na izvornom jeziku (ako je reč o prevodu na srpski jezik), ili detaljni opis izdavačkog projekta sa dinamikom rada i finansijskim predračunom po fazama realizacije projekta (ako je reč o obimnom izdavačkom projektu čija realizacija podrazumeva višegodišnji rad na izdavanju jednog naslova), i to sedam primeraka u elektronskoj (na CD – u, ili drugom elektronskom nosaču podataka) i jedan u papirnoj formi;
 • bio-bibliografiju autora (i prevodioca);
 • dokaze o regulisanim autorskim pravima;
 • potpisanu stručnu recenziju dela.
 1. Kulturna delatnost nacionalnih manjina u Srbiji – dostaviti:
 • kada se konkuriše za oblast periodičnih publikacija iz oblasti umetnosti i kulture – detaljan opis koncepcije časopisa, tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, dinamiku izlaženja i primerak poslednjeg broja časopisa/lista ili rukopis za prvi broj;
 • kada se konkuriše za oblast izdavačke delatnosti  - tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, žanr publikacije, kratak sadržaj dela, podatke o uredniku izdanja, odnosno odgovornom licu za izdanje, ili imena članova uređivačkog odbora (ime i prezime, kontakt telefon i mejl), bio-bibliografiju autora (prevodioca), dokaze o regulisanim autorskim pravima (autor, prevodilac, ilustrator...), potpisanu stručnu recenziju dela, završen rukopis dela u pisanoj formi i jedan u elektronskoj.

 

U obzir će se uzimati samo  prijave koje su:

 • potpune i uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, formulari (preuzeti  sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture i informisanja, a u skladu sa oblašću za koju se konkuriše) popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu prihvatljive;
 • dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja,  Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2016. godinu“), pojedinačno za svaki projekat;
 • na koverti jasno označene, pored naznake za „K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2016. godinu “, za koju oblast se prijavljuju, a u skladu sa prvom stranom prijavnog Formulara;
 • dostavljene u pet primeraka, osim za oblast pod brojem 6 sedam primeraka

 

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 24. februara do 25. marta 2016. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

VAŽNE NAPOMENE:

 1. Konkursne komisije Ministarstva kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i donose odluku o finansiranju ili sufinansiranju prijavljenog projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
 2. Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.
 3. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
 • neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
 • evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Svi troškovi su dozvoljeni, osim računovodstvenih troškova.

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene. 

Posebno će biti objavljeni konkursi za:

 • otkup publikacija za biblioteke
 • konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti

a Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2016. godini biće otvoren od 24. februara do 31. marta 2016. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 14.00 časova na navedene brojeve telefona, kao i na navedene elektronske adrese:

Oblast

Sekretari komisija

telefon

Mejl adresa

Kinematografija 

Tijana Despotović

011/2927-837               

tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Književnost i izdavaštvo

Marko Despotović

011/3398-295

marko.despotovic@kultura.gov.rs

Scensko stvaralaštvo

(drama, opera, balet i ples) 

Đurđijana Jovanović

011/3398-880

djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Muzika          

 

Dragana Mitrović

011/3398-614                 

dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Vizuelne umetnosti  

 

Dimitrije Tadić

011/3398-026

dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Kulturne delatnosti:  nacionalnih manjina u Srbiji, osoba sa ivaliditetom i dece i za decu i mlade

Aleksandra Đorđević

011/3398-880

aleksandra. djordjevic@kultura.gov.rs

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic