K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije  („Službeni glasnik RS“,  broj 57/10, 90 /11,61/13) 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

raspisuje
K O N K U R S

za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini

          

Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta. 

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizacija rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, uključenost dece i mladih i multukulturalnost. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scensko stvaralaštvo, književnost i izdavaštvo, umetnička muzika, izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo, kulturna delatnost za decu i mlade i naučna istraživačka i edukativna delatnost u kulturi.

Učesnik na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu mora dostaviti sledeća dokumenta:

 1. Popunjen Formular za za prijavu na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti međunarodne saradnje u 2015. godini - kulturne delatnosti Srba u inostranstvu.
 2. Detaljno razrađen opis projekta.
 3. Detaljna specifikacija troškova.
 4. Pismene preporuke dve osobe koje su merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava.
 5. Podaci o pravnom licu /instituciji, udruženju koje podnosi prijavu.
 6. Dokument o pravnom statusu u kome je potrebno posebno navesti, ako je podnosilac sa teritorije Republike Srbije:

Poresko identifikacioni broj

Matični broj

Ovlašćeno lice

Ako je podnosilac registrovan van teritorije Republike Srbije, potrebno je dostaviti originalni dokument o registraciji sa prevodom izvornog dokumenta.

 1. Ako je podnosilac sa teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi broj računa otvorenog kod Uprave za trezor. Ako je podnosilac prijave registrovan van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi uputstvo o uplati na devizni račun otvoren kog poslovne banke sa jasno naznačenim SWIFT i IBAN kodom.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja. 

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije. ( videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma:

1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;

2) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;

3) održivost projekta;

4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;

5) promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;

6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;

7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;

8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;

9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;

10) primena novih tehnologija i umrežavanje;

11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;

12) dugoročnost projekta;

13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);

14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

 1. isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „K O N K U R S
  za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2015. godinu - kulturne delatnosti Srba u inostranstvu“.
 2. u 5 primeraka na Formularu za prijavu na  K O N K U R S
  za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu za 2015. godinu.

 

Konkurs za navedenu oblast otvoren je od  2.2.2015. godine do 31.3.2015. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa. 

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 15.30 časova:

- na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs .

Komisija neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).        

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene. 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic