K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2016. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS” broj 10/16), a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i 93/15),

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

Raspisuje:

K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje pro
jekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2016. godini

           

Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu. 

Opšti cilj konkursa je: podsticanje i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta. 

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostranstvu, jačanje kapaciteta, umrežavanje i profesionalizaciju rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, uključenost dece i mladih i multukulturalnost. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scensko stvaralaštvo, književnost i izdavaštvo, umetnička muzika, izvorno, narodno i amatersko stvaralaštvo, kulturna delatnost za decu i mlade i naučnoistraživačka i edukativna delatnost u kulturi.

Učesnik na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu mora dostaviti sledeća dokumenta:

  1. Popunjen Formular za za prijavu na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti međunarodne saradnje u 2016. godini - kulturne delatnosti Srba u inostranstvu,
  2. Detaljno razrađen opis projekta,
  3. Detaljna specifikacija troškova,
  4. Pismene preporuke dve osobe koje su merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava,
  5. Podaci o pravnom licu /instituciji, udruženju koje podnosi prijavu,
  6. Uputstvo o uplati na devizni račun otvoren kod poslovne banke sa jasno naznačenim SWIFT i IBAN kodom.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja. 

Projekti koji su predmet Konkursa moraju da ispunjavaju najmanje tri od osnovnih kriterijuma/merila propisanih članom 5. kao i tehničke kriterijume propisane članom 6. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet strani Ministarstva kulture i informisanja: 

http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik--o-nacinu-merilima-i-kriterijumima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica koja su registrovana izvan teritorije Republike Srbije. 

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

  1. isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2016. godinu - kulturne delatnosti Srba u inostranstvu“.
  2. u 5 primeraka na Formularu za prijavu na  K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu za 2016. godinu.

Na zvaničnoj internet strani ministarstva www.kultura.gov.rs može se preuzeti Formular za konkurs kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu i Formular za izveštaj.

Konkurs za navedenu oblast otvoren je od  25. februara 2016. godine do 28. marta 2016. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs.

Komisija neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).        

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene. 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic