K O N K U R S za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2015. godini

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za informisanje

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14) i Zakona o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 142/14)  Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2015. godini

 

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara,  namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Republike Srbije, pripadnika nacionalnih manjina; očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji Republike Srbije i podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina. 

 

  II  PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:

izdavač medija, čiji medij je upisan u Registar medija, odnosno Registar javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 1.500.000,00  dinara.

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat od Ministarstva, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze  80% vrednosti projekta.                

                                         

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.  u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

1.2.  u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

 

1.3.  u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

2. Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina na maternjem jeziku;

mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju stvaralaštva u oblasti kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina;

mera u kojoj predloženi projekat doprinosi jačanju stručnih kapaciteta  u oblasti informisanja nacionalnih manjina;

mera u kojoj predloženi projekat multijezičkog i interkulturalnog karaktera doprinosi razvoju dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica;

originalnost teme.

IV  ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“:   od 02. 02. 2015. godine  do  03. 03. 2015. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi do 31.12. 2015. godine.               

V  DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi  u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Ministarstva (može se preuzeti ovde): Obrazac  1   (prijava  i tabela).  

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  Agenciji za privredne registre;

rešenje o registraciji iz Registra medija odnosno Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre;

dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 290,00 dinara na račun 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 50-016, namena Tarifni broj 1. (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03-ispr., 61/05, 101/05-dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11 i 70/11-usklađeni din.izn., 55/12-usklađeni din.izn.,93/12,47/13-usklađeni din.izn., 65/13-dr.zakon i 57/14 – usklađeni din.izn.)                                                         

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Ministarstvu. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

VII OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na veb-sajtu Ministarstva, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na internet stranici Ministarstva www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata  u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic