K O N K U R S za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2015. godini

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za informisanje

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14) i Zakona o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 142/14)  Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona  u 2015. godini

 

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Odlukom ministra br. 451-04-4/2015-04 od 19. 01. 2015. godine, sredstva u iznosu od 18.000.000,00 dinara,  namenjena su za Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji; očuvanju srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta.

II  PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je registrovan u navedenim zemljama;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan u navedenim zemljama, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija u navedenim zemljama.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 1.500.000,00  dinara.

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.                                                         

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.  u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

1.2.  u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja  (mogu se utvrditi  na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

1.3.  u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

2. Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

2.1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda.

2.2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.  

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju informisanja na srpskom jeziku pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi jačanju stručnih kapaciteta u oblasti informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
 4. originalnost teme.

 

 IV  ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“:   od 02. 02. 2015. godine  do  03. 03. 2015. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava  dostavi do 31.12. 2015. godine.

V  DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen obrazac za učešće na Konkursu dostavi  u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Ministarstva (može se preuzeti ovde): Obrazac  1   (prijava  i tabela).  

Učesnik konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 • rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika
 • rešenje o registraciji medija;
 • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od regulatornog     tela za elektronske medije;
 • overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl). 

 VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Ministarstvu. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

 

VII OPŠTE INFORMACIJE

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se i na veb-sajtu Ministarstva, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata  u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671 i 011/3032-223.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic