K O N K U R S za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2015. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije  („Službeni glasnik RS“,  broj 57/10, 90 /11,61/13)                                 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije

raspisuje

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2015. godini

           

Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezikeč 

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike može se aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat delima srpske književnosti  koja su osvojila ili su bila u najužem izboru za relevantne domaće književne nagrade (NIN-ova, nagrade «Ivo Andrić», «Miloš Crnjanski», «Meša Selimović», «Isidora Sekulić» i dr).

Posebna pažnja biće posvećena prevodima na kineski jezik i ruski jezik, s obzirom da će Republika Srbija učestvovati na sajmovima knjiga u Pekingu i Moskvi.

Učesnik na konkursu u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike mora dostaviti sledeća dokumenta:

1. Izvod iz odgovarajućeg registra ili potvrdu o registraciji pravnog lica iz koje se vidi da je učesnik konkursa registrovan isključivo ili pretežno za izdavčku delatnost.

2. Izvod iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje da stranom izdavaču nije u roku od dve godine od objavljivanja Konkursa izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja izdavačke delatnosti.

3. Potpisan ili parafiran ugovor o autorskim pravima sa piscem iz Srbije (naslednikom autora) ili ovlašćenim izdavačem čije delo ima nameru da prevodi.

4. Potpisan ili parafiran ugovor sa prevodiocem predmetnog dela.

5. Aktuelni  katalog u kojem se nalaze najmanje četiri književnoumetnička dela. (Aktuelni katalog podrazumeva katalog za 2013/14. ili 2014/2015. godinu.)

6.  Prevodiočev CV ili referentnu listu prevoda prevodioca.

7. Knjigu koja će biti prevedena (fizički primerak knjige iz koje se vidi naslov, autor, izdavač, i dr.) Ovaj uslov može ispuniti dostavljanjem i domaći izdavač ili autor dela.

8. Izjavu učesnika na konkursu u kojoj se izjašnjava o razlozima odabira određenog naslova kao i plan za promociju prevedenog naslova na teritorijama van Republike Srbije.

9. Popunjen obrazac: Podaci o učesniku na konkursu (PRILOG: O2).

10. Popunjen konkursni obrazac (PRILOG: O1).

11. Parafiran i pečatiran Ugovor.

Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku i engleskom jeziku.

Od sredstava namenjenih za ovu svrhu u budžetu Ministarstva kulture i informisanja 70% je namenjeno za podršku stranim, a 30% za podršku domaćim izdavačima. Finansijska podrška se daje isključivo za prevođenje dela, a ne za troškove štampe, distribucije ili pripreme knjige za štampu. 

Da bi finansijska pomoć bila isplaćena stranom izdavaču on Ministarstvu kulture prethodno mora dostaviti šest (6) primeraka prevedene knjige.

Učesnik na konkursu mora poslati popunjene i potpisane obrazace O1 i O2 sa  traženim dokumentima iz ovog Konkursa koja su naznačena u naslovu Formalni uslovi. Obrasci se nalaze na sajtu Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs) . 

Podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije mora biti jasno naznačena na svim primercima knjige čiji je prevod finansijski podržan. Logotip Ministarstva i tekst biće poslati mejlom na adresu izdavača. 

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije. ( videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri od sledećih kriterijuma:

1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta;

2) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza;

3) održivost projekta;

4) obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti građanima i omogućavanje njihovog masovnog korišćenja;

5) promovisanje kulture Republike Srbije u svetu i njihova uključenost u međunarodne mreže i projekte;

6) podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;

7) podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;

8) obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i zaštitu kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji i Srba u inostranstvu;

9) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;

10) primena novih tehnologija i umrežavanje;

11) da su u funkciji obeležavanja najznačajnijih jubileja u kulturi;

12) dugoročnost projekta;

13) realan finansijski plan i različiti oblici finansiranja (koprodukcija, partnerstvo i slično);

14) da je autor, odnosno organizator projekta izvršio svoje obaveze prema učesnicima u dosadašnjim projektima i Ministarstvu.

 

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije, odnosno profesionalni strani izdavači registrovani isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost, van teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

 

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

  1. isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje  projekata projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike u 2015. godini“)
  2. u 5 primeraka na Formularu za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike 2015. Godini ( u daljem tekstu Formular)

 

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs može se preuzeti prijavni Formular za projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Konkurs je otvoren od  02.02.2015. do 31.03.2015. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 13.00 do 16.30 časova:

- na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike; 

Komisija neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).        

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene.  


 

R E P U B L I C  O F  S E R B I A

MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION

Announces

A PUBLIC INVITATION

For participation in

The Competition for the Project of Translation of Representative Serbian Literary Works Abroad in the Year 2015

The purpose of this Competition is to provide financial support for the translation of Serbian literary works and literary works by national minorities from the Republic of Serbia, published by domestic professional publishing houses, into foreign languages abroad.

PARTICIPATION IN THE COMPETITION

Applicants for the financial support for the translation of Serbian literary works and literary works by national minorities from the Republic of Serbia, published by domestic publishing houses, into foreign languages abroad may only be  professional foreign publishers  registered solely or mainly for the publishing activity outside the territory of the Republic of Serbia.

Professional publishers, in terms of this Competition, are the publishers registered solely or mainly for the publishing activity in the country  they are based in. Book publishing must be  their primary activity, not a peripheral or occasional activity. This must be evidenced by a certificate from the relevant registerar in the country the applicant is based in.

Eligible literary categories are: poetry, fiction, drama, children's literature (excluding picture-books and textbooks) and literary nonfiction targeted to the general public.

Priority will be given to Serbian literary works that have been short-listed or have won the relevant literary awards (for example the NIN Award, the Ivo Andrić Award, the Miloš Crnjanski Award, The Meša Selimović Award, The Isidora Sekulić Award, etc.).

Special attention will be taken to the translations of the works of Serbian authors ino Chinese and Russian language, because Republic of Serbia will attend book fairs in Beijing and Moscow in  2015.

The competition documentation should be sent to the following address:

Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia

Sector for Contemporary Artistic Production and Cultural Industries

Vlajkovićeva 3

11000 Belgrade

S E R B I A

Applications must be sent to the address of the Ministry in sealed envelopes with the form 03 pasted on them.

Applications must be submitted before the publication of the translated work for which the assistance is sought.

Note: The supporting material submitted with the application will not be returned.

FORMAL CONDITIONS

Applicants must submit the following documents:

1. An excerpt from the relevant registrar or a certificate of registration of a legal entity indicating that the applicant has been registered to perform solely or mainly for book publishing activity.

2. An excerpt from the court register or some other register evidencing that the foreign publisher has not been banned from performing the publishing activity within the period of two years from the date of the announcement of the Competition.

3. A signed or initialed copy of the copyright contract  with the Serbian author (or author's literary executor) or the authorised publisher, whose work is to be  translated.

4. A signed or initialed copy of the contract with the translator of the work in question.

5. A current catalogue comprising at least four literary works (a current catalogue implies the catalogue from 2013/14)

6. The translator's CV or a selected list of translations done by him or her.

7. The book to be translated (a physical copy of the book indicating the name, the author and the publisher of the book). This condition can  also be fulfilled by the domestic publisher by submitting the copy of the book within 10 days from the date of the expiration of the deadline for the submission of competition documentation.

8. A statement by the applicant indicating the reason for choosing the work to be translated and the plan for the promotion of the translated book outside the Republic of Serbia.

9. A completed information about the Applicant Form (APPENDIX:02)

10. A completed Application Form (APPENDIX:01)

11. A signed and stamped copy of the Contract on Translation Grant.

Conditions 1 and 2 must be evidenced by the documents issued by the official institutions of the country where the applicant has the registered office, notably originals or certified photocopies, along with their translation into the Serbian language  by a sworn-in-court translator. These documents must not be older than 6 months from the date of the announcement of the Competition.

The Ministry of Culture and Media of the Republic of Serbia will not consider incomplete applications and applications submitted by fax or e-mail.

DEADLINE

The announcement is opened from . The deadline for submitting applications along with the competition documentation is 31.3.2015.

Applications and competition documentation which arrive after this deadline will not be considered.

LANGUAGE USED IN THE APPLICATION FORM

Applications and other relevant documentation must be in Serbian or in  English.

AMOUNT AND METHOD OF SUPPORT

The amount of the requested financial support should be based on the standard translation rate in the currency in the publisher's – applicant's country.

The financial support of the Ministry of Culture and Media of the Republic of Serbia covers up to 50 % of the translation costs.

The financial support is provided exclusively for the translation of the work and does not include editing, printing or distribution costs.

 

INSTRUCTIONS TO THE APPLICANTS ON HOW TO APPLY

Applicants must submit completed and signed 01 and 02 forms along with the required documentation specified in this Competition under heading Formal Conditions. The forms can be found on the website of the Ministry of Culture and Media.

ACKNOWLEDGEMENT OF THE RECEIPT

As soon as it receives the application, the Ministry of Culture and Media of the Republic of Serbia will notify the applicant, by e-mail,  that the documents have been received.

ASSESSMENT OF APPLICATIONS

The Ministry of Culture and Media will provide financial assistance for the translation of Serbian literary works into foreign languages on the basis of the funds secured by the Law on the Budget of the Republic of Serbia for 2015.

The decison on the allocation of funds shall be made by the Minister of Culture and Information based on the opinion and recommendation of the Expert Commisssion which will be appointed by  Minister's decree.

INFORMATION ON RESULTS

The decision on the results of the Competition will be published on the website of the Ministry of Culture and Information.

Publishers – applicants  will be separately notified in writing of the competition results, in the English language,  immediately after the expert commisssion has finished its work, i.e. following the signing of the decision by the Minister of Culture and Information.

Information on competition results may not be released by phone, fax or e-mail.

CONDITIONS OF PAYMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE

The conditions of payment of financial assistance will be regulated by a contract between the Republic of Serbia - Ministry of Culture and Information and the selected foreign publisher following the announcement of the decision on the results of the Competition and after inviting the selected foreign publisher to sign the contract.

To receive the financial assistance, the foreign publisher must submit to the Ministry six (6) copies of the translated book.

The funds shall be paid directly into the bank account of the publisher, who is responsible for making payment to the translator.

The translated book must be published within one year from the date of signing the contract between the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and the foreign publisher or to inform the Ministry about the new publication date, or the contract on financial assistance will be cancelled.

The publisher must demonstrate that the book is on sale to the public through normal bookstore channels, that it is sold at a reasonable price and that the publication meets the professional standards of publishing in the country where it is published, including having an appropriate ISBN.

ACKNOWLEDGEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE

The assistance of the Ministry of Culture and Information must be clearly acknowledged in all copies of the book whose translation has been financially supported.

INFORMATION

For additional information about the Competition for financial support for the translation of Serbian literature abroad you may contact  Mr. Mladen Vesković, Sector for Contemporary Artistic Production and Cultural Industries, telephone no.: +381 11 3398-026, fax: +381 11 3398-880; E-mail: mladen.veskovic@kultura.gov.rs ; Website: www.kultura.gov.rs  


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic