Konkurs 2020 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RSˮ, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RSˮ, broj: 105/16 i 112/17), a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 84/19)

 

 

 

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

raspisuje

 

KONKURS 2020

za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje 

u oblasti kulture i umetnosti

Predmet

Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji u 2020. godini, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i rezidencijalnih programa u oblasti kulture i umetnosti.

Prioritet za finansiranje imaju:

 • konferencije, seminari, radionice i drugi stručni skupovi, podržani od strane međunarodnih organizacija, ministarstava kulture i drugih relevantnih međunarodnih partnera, koji doprinose razvoju stručnih kapaciteta kroz razmenu znanja i iskustava;
 • projekti koji se realizuju u saradnji sa više inostranih partnera, pri čemu će prednost imati zemlje sa kojima Republika Srbija ima potpisane međunarodne ugovore o kulturnoj saradnji (videti listu potpisanih dokumenata na zvaničnoj stranici Ministarstva.

 

Cilj

Cilj Konkursa je pružanje finansijske podrške programima/projektima, koji se realizuju u Republici Srbiji, a doprinose razvoju i jačanju međunarodne stručne saradnje i razmene u oblasti kulture i umetnosti, u skladu sa prioritetima međunarodne saradnje i kulturne politike Republike Srbije.

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju amaterska udruženja i organizacije, niti fizička lica.

Kriterijumi

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RSˮ br. 105/16 i 112/17), i to:

1)  usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima

konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti programa/projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Posebno će se voditi računa o projektima koji promovišu žensko kulturno stvaralaštvo i unapređuju rodnu ravnopravnost u oblasti kulture.

Napomena:

Konkurs pokriva:

 1. međunarodne putne troškove  (eksperata/autora/umetnika);
 2. troškove smeštaja/boravka u Republici Srbiji;
 3. troškove prevoda/titlovanja na srpski jezik (isključivo za programe u kojima učestvuju podržani eksperti/autori/umetnici).

Konkurs ne pokriva: troškove honorara/dnevnica, mesečni najam/zakup prostora (sale odnosno kancelarije za pripremu skupa), troškove telefona i poštanskih usluga, kancelarijski materijal, knjigovodstvene troškove, troškove proba, troškove reprezentacije, troškove publikovanja i fotokopiranja, održavanje web stranice, troškove provizija i održavanja bankovnih računa, troškove kreditnih obaveza prema banci i lizingu, dugovanja, kazne, sudske troškove, troškove taksi prevoza, troškove komunalija, obezbeđenja, uopšte troškove iz redovne delatnosti (materijalne troškove), kao ni druge indirektne troškove.

Maksimalni iznos po projektu ne sme da prelazi 300.000,00 dinara.

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju (popunjava pravno lice):

 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs);
 2. Podatke o podnosiocu („lična kartaˮ i kratak pregled realizovanih aktivnosti organizacije u proteklom periodu);
 3. Detaljan opis projekta / Word - do 1.500 reči / kao i preliminarni program/agendu skupa;
 4. Kratke biografije predloženih učesnika (eskperata/autora/umetnika);
 5. Potpisanu stručnu recenziju (u navedenoj oblasti) – jedan primerak;
 6. Detaljno razrađen budžet - specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( %) / Word/ u priloženoj tabeli/
 7. Opciono - dokumentaciju projekta (u pdf formatu): uvodne tekstove, fotografije, štampani materijal i/ili materijal na CD-u;
 8. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara;

Podnosioci prijava na javni Konkurs 2020 za sufinansiranje programa i projekata  međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti koji nisu oslobođeni plaćanja republičke administrativne takse, na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama, uz prijavu na javni konkurs prilažu i dokaz o uplati republičke administrativne takse, za zahtev u iznosu od 320,00 dinara.

Taksa za prijavu na konkurs uplaćuje se opštom uplatnicom sa sledećim podacima:

svrha: Taksa za zahtev, molbu, predlog ili drugi podnesak (tarifni broj 1)

žiro račun: 840-742221843-57

model: 97

poziv na broj: 50-016

primalac: Budžet Republike Srbije

iznos: 320,00 dinara

Dokaz o plaćenoj taksi prilaže se uz svaku pojedinačnu prijavu.

Napomena:

Zakonom su utvrđeni i subjekti koji se oslobađaju plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijave

Konkurs traje od 8. januara do 6. marta  2020. godine.

Prijave za Konkurs dostavljaju se poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd,

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom: „KONKURS 2020 za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti“

Prijave se dostavljaju:

a) poštom, u dva (2) primerka, kao i

b) elektronskim putem, na adresu: konkurs.ms@kultura.gov.rs

sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Za svaki projekat podnosi se posebna prijava.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: konkurs.ms@kultura.gov.rs, kao i na kontakt telefone: 011/3032 113 i  011/33 98 175.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic