KONKURS Gradovi u fokusu 2016.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09), Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Pariz, 2005) („Službeni  glasnik RS“, br. 42/09), Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn.) i  Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br.10/16),                  

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Raspisuje

K O N K U R S

GRADOVI U FOKUSU 2016

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo) pokreće novi program pod nazivom Gradovi u fokusu, koji će od 2016. godine pružiti priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da apliciraju na konkurs u okviru novog Programa i da u saradnji sa institucijama i organizacijama civilnog društva unaprede kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS, poneće titulu Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije.

Opšti cilj Programa: unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama, obogaćen kulturni život, podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti, prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Program Gradovi u fokusu doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva, koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata umetničko stvaralaštvo, kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi Programa

 1. podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim  prioritetima;
 2. ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska saradnja (javni, privatni i civilni sektor);
 3. obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
 4. očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
 5. unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
 6. zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
 7. unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;  
 8. unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija, sa posebnim osvrtom na osetljive društvene  grupe;
 9. stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

 

Uslovi/pravo učešća na konkursu

Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji.

Napomena. Beograd i Novi Sad neće biti razmatrani, imajući u vidu naprednu kulturnu infrastrukturu ovih gradova

Podnosilac prijave je isključivo JLS.

Prilikom izbora JLS, vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti.

S obzirom  da su podnosioci predloga programa JLS, svi subjekti u kulturi nezavisno od ovog Programa, imaju pravo da sa drugim projektima apliciraju na ostale konkurse Ministarstva za sufinaniranje projekata u datoj godini.

Pored kriterijuma i merila navedenih u Pravilniku o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz Budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 10/16) posebno će se vrednovati:

-   kvalitet, koncept sadržaja i format predstavljanja (broj i raznolikost planiranih kulturnih događaja i manifestacija na godišnjem nivou lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, relevantnost sadržaja, modeli evaluacije i indikatori, uključenost organizacija civilnog društva i privrednih subjekata, participacija stanovništva, posebno osetljivih društvenih grupa u realizaciji programa, afirmisanje specifičnosti lokalnih kulturnih identiteta);

-   realan budžet (realna budžetska projekcija, stabilna i održiva finansijska konstrukcija uz učešće alternativnih izvora finansiranja, u kojoj meri predlog budžeta odgovara opisu projekta; struktura budžeta prema nameni: programi, investiciona i infrastrukturna ulaganja i oprema, (isključivo uz kompletnu i završenu dokumentaciju);

-   kapaciteti JLS, resursi za realizaciju projekata (ljudski, organizacioni, finansijski i prostorni resursi );

-  vidljivost programa (marketinški plan aktivnosti);

-  doprinos programa unapređenju kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga, a u skladu sa Konvencijom o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, Unesko 2005.

Opšti plan finansiranja:

Program pod nazivom Gradovi u fokusu finansira Ministarstvo i JLS. Posebno će se prilikom selekcije vrednovati postojanje drugih izvora (su)finansiranja, koje će aplikanti  obezbediti u svojim budžetima, kao i  učešće sponzora.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 60 dana, od dana raspisivanja konkursa.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijave:

Konkurs traje od 26. februara  do 25. aprila 2016. godine.

Prijave se dostavljaju u jednom (1) primerku, poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd

sa naznakom

Konkurs Gradovi u fokusu 2016

i elektronskim putem, na adresu:

gradoviufokusu@kultura.gov.rs

Formular za prijavu može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dan otvorenih vrata je četvrtkom od 10-12 časova u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja (po zakazivanju).

 Kontakt osobe:

 Miroslava Turković (tel: 011 292 78 47, 011 3032 113; miroslava.turkovic@kultura.gov.rs)

 Đurđijana Jovanović (tel: 011 3398 880; djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs)

 Vesna Maricki Ostojić (tel: 011 292 78 98; vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs)

Selekcija gradova

Stručna komisija koju imenuje Ministarstvo, na osnovu kriterijuma selekcije, oceniće prijave JLS, usaglasiti užu listu, obići izabrane kandidate i predložiti JLS koji će dobiti titulu Grad u fokusu.

Prva faza – predselekcija:

 • Komisija će oceniti svaku JLS na osnovu njene prijave i sačiniće uži izbor  kandidata koji mogu biti pozvani da dopune i dorade svoje prijave tokom faze selekcije;
 • Komisija će posetiti JLS koje su ušle u uži izbor, radi utvrđivanja stanja na terenu;
 • Na osnovu prijave i prikupljenih informacija na terenu, Komisija će utvrditi užu listu JLS koje su ušle u fazu selekcije.

Druga faza  - selekcija:

 • Projekti će se rangirati na bodovnoj listi od najbolje do najslabije ocenjenog;
 • JLS koje su ušle u uži izbor, dopunjuju i dorađuju svoje prijave kako bi ih uskladili sa kriterijumima uzimajući u obzir preporuke i smernice navedene u izveštaju Komisije sastavljenom nakon faze predselekcije;
 • JLS koje su ušle u uži izbor biće pozvane da prezentuju svoj program Komisiji;
 • Komisija sastavlja izveštaj i donosi odluku o izboru JLS  za određenu godinu;
 • Izabranim JLS isplaćuju se namenska sredstva na ime sufinansiranja predloženog kulturnog programa koji je odobren od strane Komisije.

Treća faza: implementacija

 • Posebna komisija, imenovana od strane Ministarstva, prati sprovođenje programa i izrađuje evaluacioni izveštaj;
 • Grad u fokusu dužan je da, prema planu monitoringa i evaluacije i posebnim zahtevima Komisije za praćenje implementacije programa, dostavi izveštaje i druga dokumenta, kao i da kontinuirano i odgovorno sarađuje sa Ministarstvom. 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic