Konkurs Gradovi u fokusu 2017

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.), Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Pariz, 2005) („Službeni glasnik RS“, br. 42/09), Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn.) i  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16)                                    

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
raspisuje
K O N K U R S
 
GRADOVI U FOKUSU 2017

 

U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2017, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS, poneće titulu Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Srbije i Evrope.

 

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije - projekta.

 

Opšti ciljevi Programa:

 1. Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;
 2. obogaćen kulturni život;
 3. podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;
 4. prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

 

Program Gradovi u fokusu doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

 

Specifični ciljevi Programa

 1. Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim  prioritetima;
 2. ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska saradnja (javni, privatni i civilni sektor);
 3. obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
 4. očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
 5. unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
 6. zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
 7. unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;  
 8. unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija, sa posebnim osvrtom na osetljive društvene  grupe;
 9. stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

 

Uslovi/pravo učešća na konkursu

Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji.[1]

Podnosilac prijava je isključivo JLS.

Prilikom izbora JLS, vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti.

S obzirom da su podnosioci projekta JLS, svi subjekti u kulturi nezavisno od ovog Programa, imaju pravo da sa drugim projektima apliciraju na ostale konkurse Ministarstva za sufinaniranje projekata u datoj godini.

Pored Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16) posebno će se vrednovati:

 • Kvalitet, koncept sadržaja i format predstavljanja (broj i raznolikost planiranih kulturnih događaja i manifestacija na godišnjem nivou lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, relevantnost sadržaja, modeli evaluacije i indikatori, uključenost organizacija civilnog društva i privrednih subjekata, participacija stanovništva, posebno osetljivih društvenih grupa u realizaciji programa, afirmisanje specifičnosti lokalnih kulturnih identiteta);
 • realan budžet (realna budžetska projekcija, stabilna i održiva finansijska konstrukcija uz učešće alternativnih izvora finansiranja, u kojoj meri predlog budžeta prati realizaciju planiranih aktivnosti projekta, struktura budžeta prema nameni: programi, investiciona i infrastrukturna ulaganja i oprema, (isključivo uz kompletnu i završenu dokumentaciju);
 • kapaciteti JLS, resursi za realizaciju projekata (ljudski, organizacioni, finansijski i prostorni resursi);
 • vidljivost projekta (marketinški plan aktivnosti);
 • doprinos projekta unapređenju kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga, a u skladu sa Konvencijom o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, Unesko 2005.

 

Opšti plan finansiranja:

Program pod nazivom Gradovi u fokusu finansiraju Ministarstvo i JLS. Posebno će se, prilikom selekcije, vrednovati postojanje drugih izvora (su)finansiranja, koje će JLS obezbediti u svojim budžetima, kao i  učešće sponzora.

 

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od 45 dana, od dana raspisivanja konkursa.

 

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Konkurs traje od 20. januara do 6. marta  2017. godine.

Prijave se dostavljaju u jednom (1) primerku, poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja

Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd

sa naznakom - Konkurs Gradovi u fokusu 2017

i elektronskim putem, na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs

Formular za prijavu može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Dani otvorenih vrata su utorak i četvrtak u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja (po zakazivanju).

Kontakt osobe:

Đurđijana Jovanović (tel: 011 3398 880; djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs)

Vesna Maricki Ostojić (tel: 011 292 78 98; vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs)

 

Faze selekcije

 

Prva faza – predselekcija:

 • Komisija ocenjuje svaku JLS na osnovu njene prijave i sačinjava širi izbor JLS, uz mogućnost dopune i dorade prijave tokom faze selekcije;
 • Komisija posećuje JLS koje su ušle u uži izbor, radi utvrđivanja stanja na terenu;
 • Na osnovu prijave i prikupljenih informacija na terenu, Komisija utvrđuje uži izbor JLS.

 

Druga faza  - selekcija:

 • JLS koje su ušle u uži izbor, dopunjuju i dorađuju svoje prijave kako bi ih uskladili sa preporukama i smernicama navedenim u izveštaju Komisije sastavljenom nakon faze predselekcije;
 • JLS koje su ušle u uži izbor biće pozvane da prezentuju svoj program Komisiji;
 • Komisija sastavlja izveštaj i donosi odluku o izboru JLS  za određenu godinu;
 • Izabranim JLS isplaćuju se namenska sredstva na ime sufinansiranja predloženog kulturnog programa koji je odobren od strane Komisije.

 

Treća faza – implementacija:

 • Posebna komisija, imenovana od strane Ministarstva, prati sprovođenje programa i izrađuje evaluacioni izveštaj;
 • Grad u fokusu dužan je da, prema planu monitoringa i evaluacije i posebnim zahtevima Komisije za praćenje implementacije programa, dostavi izveštaje i druga dokumenta, kao i da kontinuirano i odgovorno sarađuje sa Ministarstvom. 
 

[1] Beograd i Novi Sad neće biti razmatrani, imajući u vidu naprednu kulturnu infrastrukturu ovih gradova

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic