Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2019. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09,13/16  i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17), a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 95/18)

Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za kulturno nasleđe
raspisuje
K O N K U R S
za finansiranje ili  sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2019. godini

 

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 

 1. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem;
 2. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem;
 3. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem;
 4. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom;
 5. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem;
 6. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom i
 7. bibliotečko-informaciona delatnost.

 

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 21. januara do 21. februara 2019. godine.

 

PREDMET KONKURSA je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnim nasleđem i bibliotečko-informacione delatnosti.

 

OPŠTI CILJ KONKURSA je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

 

Prioriteti finansiranja ili sufinansiranja projekata po oblastima:

 

1. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem:

 • Izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • Izrada projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • Unapređenje delatnosti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa jačanjem kapaciteta ustanova zaštite (radovi na tekućem i investicionom održavanju kulturnih dobara - objekata u kojim su sedišta ustanova zaštite, nabavka administrativne opreme i stručno usavršavanje zaposlenih);  
 • Prezentacija i tumačenje nepokretnog kulturnog nasleđa kojim se unapređuje njegova dostupnost i održivo korišćenje;
 • Podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.

 

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • 2.500.000,00 za izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • 400.000,00 za izradu projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • 200.000,00 za ostale projekte, osim za projekte koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih za koje nema ograničenja.

 

 

2. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem:

 • Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
 • Obrada dokumentacije i građe sa starijih arheoloških iskopavanja;
 • Publikovanje rezultata istraživanja.

 

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • 700.000,00 za projekte arheoloških iskopavanja;
 • 300.000,00 za sve ostale projekte.

 

 

3. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem:

 

- Istraživanje, evidenitiranje, prikupljanje, dokumentovanje i publikovanje muzejskog nasleđa;

- Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela; osavremenjivanje i reorganizacija depoa i konzervatorskih radionica u postojećim gabaritima, nabavka opreme, preventivna zaštita, konzervacija i restauracija; 

- Prezentacija i unapređenje dostupnosti muzejskog nasleđa; tematske, studijske i monografske izložbe; stalne postavke; inovativni pristupi u rešavanju pitanja dostupnosti i vidljivosti nepristupačnog i neiskorišćenog muzejskog nasleđa, uređenje i opremanje izlagačkog prostora;

- Podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa širenje i stvaranje nove publike,  inovativni pristupi u radu sa publikom, edukativne radionice, skupovi i konferencije.

 

Minimalni iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

400.000,00 za projekte koji se odnose na prezentaciju muzejskog nasleđa; stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela.

- 200.000,00 za projekte konzervacije i restauracije; istraživanje i publikovanja muzejskog nasleđa; podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa. 

 

4. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom:

 • Istraživanje i zaštita arhivske građe;
 • Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
 • Unapređenje uslova za dostupnost arhivske građe javnosti;
 • Unapređenje arhivske delatnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 300.000,00 dinara.

 

5. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem:

 • Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
 • Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 • Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

 

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 200.000,00 dinara:

 

6. Otkrivanje,prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom:

 • Konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe;
 • Proučavanje i valorizacija stare i retke bibliotečke građe;
 • Prezentacija rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe.

 

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 300.000,00 dinara.

 

 

7. Bibliotečko-informaciona delatnost:

 • Doprinos unapređivanju tehničkih uslova za zaštitu i korišćenje bibliotečko-informacione građe i izvora,
 • Podržavanje širenja spektra usluga javnih biblioteka;
 • Doprinos stručnom i naučnom istraživanju i edukaciji zaposlenih u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti;
 • Podsticaj izdavanju stručne literature u bibliotečko-informacionoj  delatnosti.

 

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 500.000,00 dinara.

 

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

 

Pravo učešća na ovom konkursu imaju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko-informaciona delatnost.

 

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

 

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

 

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

 

Projekte otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnog nasleđa od posebnog značaja za nacionalne manjine, decu i mlade, osobe sa invaliditetom i društveno osetljive grupe, kao i projekti koji se odnose na naučnoistraživački rad razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuju (nepokretno, arheološko, muzejsko, arhivsko, nematerijalno nasleđe, stara i retka bibliotečka građa i bibliotečko-informaciona delatnost).

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

 

Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Nakon što Komisije za sve oblasti kulturnog nasleđa odluče o izboru projekata za finansiranje ili sufinansiranje, Ministarstvo će doneti Rešenja o dodeli sredstava, nakon čega će biti zaključeni ugovori o finansiranju, odnosno sufinansiranju realizacije projekata sa podnosiocima prijava izabranih projekata.

 

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata Ministarstva kulture i informisanja.

 

 

KRITERIJUMI ZA  OCENU PROJEKATA:

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs utvrđeni su članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) glase, uz poštovanje specifičnosti tih oblasti, i to:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

 

 

VAŽNE NAPOMENE:

 1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i donose Predlog rešenja  o izboru projekata  na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
 2. U oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja nepokretnim kulturnim nasleđem, sredstava se dodeljuju u skladu sa procedurama  Ministarstva.

Nakon donošenja Rešenja o dodeli sredstava i zaključenja ugovora sa korisnicima sredstava, za projekte izrade projektne dokumentacije i  izvođenja  radova, podnosiocima prijava - korisnicima, sredstva će biti preneta  nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki.

 1. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
 • neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
 • evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

4.  Ministarstvo će priznavati iznos dnevnice za službena putovanja u neoporezivom iznosu na osnovu člana 18. tačka 2.  Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS“ br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr.zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispr, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 7/2012 – dr.zakon, 93/12, 114/12–US, 8/13 – dr.zakon, 47/13, 48/13 – ispr, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zakon 112/15, i 113/17, 7/2018 i  95/2018).

Neće se razmatrati:

1.  jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva;

2.  dobitnici sredstava na Konkursima Ministarstva kulture i informisanja raspisanim u 2018. godini, za koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku.

 

REZULTATI KONKURSA:

 

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Prijave na konkurs podnose se Ministarstvu u roku od 21. januara do 21. februara 2019. godine, na odgovarajućem prijavnom obrascu u četiri (4) primerka sa pratećom dokumentacijom u jednom (1) primerku poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja

Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd

sa naznakomKONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2019. godini iz oblasti...(naziv oblasti)

 

i obavezno elektronskim putem, na sledeće adrese:

za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa                konkurs.nkd@kultura.gov.rs

za oblast arheološkog nasleđa                                  konkurs.arh@kultura.gov.rs

za oblast muzejskog nasleđa                                        konkurs.muzeji@kultura.gov.rs

za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa           konkurs.nmn@kultura.gov.rs

za oblast arhivske građe                                             konkurs.arhivi@kultura.gov.rs

za oblast bibliotečko-informacione delatnosti  konkurs.bibl@kultura.gov.rs

za oblast stare i retke bibliotečke građe               konkurs.srk@kultura.gov.rs

 

Prijava na konkurs je sastavni deo konkursne dokumentacije.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:

1) uredno popunjen i overen obrazac prijave;

2) detaljni opis projekta;

3) detaljno razrađen budžet projekta;

4) podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;

5) kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.

 

Prijavni obrasci (formulari za prijavu) za sve oblasti na koje se odnosi Konkurs mogu se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Dostavljeni  materijali  se ne vraćaju.

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

 

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefone:

za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa                         011 3398-936

za oblast arheološkog nasleđa                                          011 3398-027

za oblast muzejskog nasleđa                                                 011 3398-025

za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa                     011 3398-936

za oblast arhivske građe                                                      011 3398-936

za oblast bibliotečko-informacione delatnosti          011 3398-027

za oblast stare i retke bibliotečke građe                        011 3398-027


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic