Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2017. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 99/16) i Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12,  94/13 i 93/15)               

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
raspisuje
K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata
iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2017. godini     

 

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 2. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i  korišćenje arheološkog nasleđa;
 3. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje muzejskog nasleđa;
 4. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje arhivske građe;
 5. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje nematerijalnog nasleđa;
 6. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje stare i retke bibliotečke građe i
 7. bibliotečko-informaciona delatnost.

 

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Opšti cilj konkursa je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Prioriteti finansiranja ili sufinansiranja projekata po oblastima:

1. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa:

 • Izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • Izrada projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • Unapređenje delatnosti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa jačanjem kapaciteta ustanova zaštite (radovi na tekućem i investicionom održavanju kulturnih dobara - objekata u kojim su sedišta ustanova zaštite, nabavka administrativne opreme i stručno usavršavanje zaposlenih);  
 • Prezentacija i tumačenje nepokretnog kulturnog nasleđa kojim se unapređuje njegova dostupnost i održivo korišćenje;
 • Podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • 3.000.000,00 za izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • 700.000,00 za izradu projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • 500.000,00 za ostale projekte, osim za projekte koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih za koje nema ograničenja.

2. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje arheološkog nasleđa:

 • Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
 • Obrada dokumentacije i građe sa arheoloških iskopavanja;
 • Publikovanje rezultata istraživanja.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • 700.000,00 za projekte arheoloških iskopavanja
 • 300.000,00 za sve ostale projekte

3. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje muzejskog nasleđa:

 • Istraživanje, evidenitiranje, konzervacija i publikovanje umetničko-istorijskih dela;
 • Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje muzejske građe;
 • Prezentacija i unapređenje dostupnosti muzejskog nasleđa;
 • Unapređenje muzeološke delatnosti;
 • Podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 500.000,00 dinara.

4. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje arhivske građe:

 • Istraživanje i zaštita arhivske građe;
 • Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
 • Unapređenje uslova za dostupnost arhivske građe javnosti;
 • Unapređenje arhivske delatnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 500.000,00 dinara.

5. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje nematerijalnog nasleđa:

 • Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
 • Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 • Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • 500.000 za istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 • 300.000 za ostale projekte.

6. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, upravljanje i korišćenje stare i retke bibliotečke građe:

 • Konzervacija i restauracija  stare i  retke bibliotečke građe;
 • Proučavanje i valorizacija stare i retke bibliotečke građe;
 • Prezentacija rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 500.000,00 dinara.

7. Bibliotečko-informaciona delatnost:

 • Doprinos unapređivanju tehničkih uslova za zaštitu i korišćenje bibliotečko-informacione građe i izvora, posebno unapređivanju IT resursa;
 • Podržavanje širenja spektra usluga javnih biblioteka;
 • Doprinos stručnom i naučnom istraživanju i edukaciji zaposlenih u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti;
 • Podsticaj izdavanju stručne literature u bibliotečko-informacionoj  delatnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 500.000,00 dinara.

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnih dobara i bibliotečko- informaciona delatnost. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, čija se delatnost finansira shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja. Komisije neće razmatrati nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima ovog konkursa.  

Projekte otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, upravljanja i korišćenja kulturnog nasleđa od posebnog značaja za nacionalne manjine, decu i mlade, osobe sa invaliditetom i društveno osetljive grupe, kao i projekti koji se odnose na naučnoistraživački rad razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuju (nepokretno, arheološko, muzejsko, arhivsko, nematerijalno nasleđe, stara i retka bibliotečka građa i bibliotečko-informaciona delatnost).

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/2016) (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Nakon što Komisije za sve oblasti kulturnog nasleđa utvrde Odluke o izboru projekata za finansiranje, Ministarstvo će doneti Rešenja o dodeli sredstava, nakon čega će biti zaključeni ugovori o finansiranju realizacije projekata sa podnosiocima prijava izabranih projekata.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata Ministarstva kulture i informisanja.

Prijave na Konkurs dostaviti:

 1. poštom - adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „Konkurs za kulturno nasleđe iz oblasti...(naziv oblasti)...“;
 2. elektronski

za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa       konkurs.nkd@kultura.gov.rs

za oblast arheološkog nasleđa                         konkurs.arh@kultura.gov.rs              

za oblast muzejskog nasleđa                               konkurs.muzeji@kultura.gov.rs         

za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa konkurs.nmn@kultura.gov.rs 

za oblast arhivskog nasleđa                              konkurs.arhivi@kultura.gov.rs           

za oblast bibliotečko-informacione delatnosti    konkurs.bibl@kultura.gov.rs  

za oblast stare i retke bibliotečke građe                  konkurs.srk@kultura.gov.rs

 1. u 4 primerka na odgovarajućem Obrascu prijave na Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u 2017. godini  uz koji se obavezno u jednom primerku prilaže neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI. Obrasci prijave za sve oblasti na koje se odnosi Konkurs mogu se pruzeti na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs

 

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 11.01.2017. godine do 12.02.2017. godine.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

VAŽNE NAPOMENE:

 1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i donose odluku o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
 2. Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.
 3. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
 • neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
 • evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene. 

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 časova na telefone:

za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa                         011 3398-936

za oblast arheološkog nasleđa                                          011 3398-027

za oblast muzejskog nasleđa                                                 011 3398-025

za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa                        011 3398-936

za oblast arhivskog nasleđa                                                011 3398-936

za oblast bibliotečko-informacione delatnosti                 011 3398-027

za oblast stare i retke bibliotečke građe                            011 3398-027

Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11, 99/11 – dr. zakon).


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic