Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, broj: 95/2018)

Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture
u oblasti kulture i umetnosti
 
raspisuje

K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019. godini

 

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva i obuhvata sledeće oblasti:

 1. jačanje kapaciteta učesnika u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva - edukacija uz poštovanje rodneravnopravnosti i prava nacionalnih manjina
 2. nabavku opreme (neophodna oprema za realizaciju projekata koji su predmet Konkursa, a obezbeđuju dugoročno korišćenje u svim segmentima procesa digitalizacije -praćenje korišćenja opreme i postignutih rezultata), programa i softverskih rešenja, kao i jedinstvenih softverskih rešenja koji su u široj upotrebi u ustanovama kulture   za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u cilju obrade, obezbeđivanja dostupnosti digitalizovane građe i upravljanja digitalnom građom i  razvoj infrastrukture koji će omogućiti kontinuiran i interoperabilan proces  digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (izrada mreže)
 3. razvoj aplikacija, platformi i drugih multimedijalnih rešenja u oblasti kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, koje za cilj imaju edukaciju, predstavljanje, upravljanje i razvoj kulture, umetnosti, očuvanja nasleđa i razvoj kulturnih industrija
 4. predstavljanje i  promociju digitalizovane građe kao i popularizaciju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva.

 

Ciljevi konkursa:

 • doprinos zaštiti objekata digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, dugotrajno čuvanje digitalizovanog kulturnog nasleđa, stvaranje nove i dopuna postojeće građe,
 • podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije u ulozi digitalizacije u informatičkom društvu,
 • jačanje kapaciteta institucija i pojedinaca za obavljanje procesa digitalizacije,
 • puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji
 • usklađivanje sa Pravilnikom o bližim uslovima za digitlizaciju kulturnog nasleđa i Pravilnikom   za digitalizaciju bibliotečke građe i izvora
 • primena međunarodnih standarda u procesu odabira, digitalizacije, skladištenja i pretraživanja digitalizovane građe, povećanje dostupnosti digitalizovane građe široj javnosti (ne samo kataloškog zapisa već i digitalni oblik kulturnog nasleđa) i
 • unos podataka u specijalizovan modul Nacionalnog pretraživača\agregatora
 • unapređenje digitalnih metoda i tehnika za popisivanje, čuvanje, predstavljanje i analizu digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za pravilnicima definisana jedisntvena softverska rešenja
 • obezbeđivanje sistemskog, kvalitetnog i ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi,
 • doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
 • razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa  i savremenog stvaralaštva, i upotrebu novih tehnologija u ustanovama i kod drugih učesnika u digitalizaciji u kulturi,
 • procesi u oblasti predstavljanja, zaštite i produkcije digitalnog stvaralaštva i digitalne građe (shodno Uneskovoj Povelji o zaštiti digitalnog nasleđa),
 • digitalizacija i umrežavanje kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva srpske nacionalne manjine-dijaspore sa ustanovama i drugim učesnicima u procesu digitalizacije u Republici Srbiji.
 • širenje i stvaranje nove publike, odnosno korisničke populacije

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, fizička lica (u ovom slučaju mora se dostaviti ugovor o zastupanju sa pravnim licem koje bi primilo sredstva i vršilo isplate. Uplate se ne mogu vršiti na račun fizičkog lica.) kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Iznosi sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva su:

- Minimalni iznos 200.000,00 dinara  a maksimalni iznos 500.000,00 dinara za projekte iz oblasti jačanje kapaciteta učesnika u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva – edukacija

- Minimalni iznos 500.000,00 dinara, a maksimalni iznos 1.000.000,00 dinara za projekte iz oblasti nabavku opreme, programa i softverskih rešenja, kao i jedinstvenih softverskih rešenja koji su u široj upotrebi za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,

- Minimalni iznos 500.000,00 dinara, a maksimalni iznos 2.000.000,00 dinara za projekte iz oblasti razvoj aplikacija, platformi i drugih multimedijalnih rešenja u oblasti kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,

- Minimalni iznos 200.000,00 dinara, a maksimalni iznos 700.000,00 dinara za projekte iz oblasti predstavljanje i  promociju digitalizovane građe kao i popularizaciju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i to:  

 1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
 2. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
 3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to

           (1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

           (2) neophodni resursi;

 1. finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
 2. stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;

 

Posebno će se voditi računa i o:

 1. stepenu vidljivosti projekta na internetu;
 2. poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji
 3. Usklađenosti sa pravilnicima iz oblasti digitalizacije

 

Neće se razmatrati:

 1. jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja - Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji
 2. projekti sa izrazito komercijalnim efektima;
 3. dobitnici sredstava na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini za koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku, odnosno nisu ispoštovane ugovorene obaveze.
 4. Projekti koji su slični ili identični sa postojećim rešenjima ili sa projektima koji su u procesu realizacije

 

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture i informisanja od 11. januara do 11. februara 2019. godine

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto u roku od 60 dana od dana okončanja prijema konkursne dokumentacije.

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prijave se dostavljaju u četiri (4) primerka, isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja
Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd

 

sa naznakom - KONKURS za finansiranje ili  sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019. godini i obavezno elektronskim putem, na adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs

Formular za prijavu može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

NAPOMENA: Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00  časova na telefon: 011 3032 222.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic