Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 113/17)

Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture
u oblasti kulture i umetnosti
 
raspisuje

K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti
implementacije digitalnih multimedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini

 

Konkurs se odnosi na projekte iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u domenu primene digitalnih, multimedijalnih, višejezičkih vodiča kojima se podstiče vidljivost i dostupnost kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji.

 

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva  kroz prezentaciju nacionalnih kulturnih vrednosti; predstavljanje digitalne građe, digitalne umetnosti, posredstvom digitalnih multimedijalnih vodiča-aplikacija i višejezičnih sistema.

 

Opšti ciljevi konkursa:

 • doprinos kvalitetnijoj prezentaciji nepokretnih kulturnih dobara u sklopu znamenitih mesta, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i prezentaciji spomenika kulture kao i pokretnih kulturnih dobara u  muzejima, muzejskim zbirkama i galerijama;
 • podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije i ulozi digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u informatičkom društvu;
 • jačanje kapaciteta ustanova kulture za kreiranje turističke ponude kroz stvaranje raznolike publike, kao i unapređenje učestalosti i kvaliteta poseta;
 • stvaranje pristupačnijih programa ustanova kulture upotrebom IT tehnologija;
 • puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji: 

http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji.pdf;

 • unapređenje prezentacije, promocije i pretraživosti multimedijalno predstavljenog digitalizovanog pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa koje se postiže razvojem i  upotrebom aplikacija, platformi i drugih oblika informaciono komunikacionih tehnologija u kulturi/ustanovama kulture.

 

Specifični ciljevi konkursa:

 • unapređenje i razvoj digitalnih metoda i tehnika za prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa;
 • valorizacija digitalizovanog i multimedijalno predstavljenog kulturnog nasleđa u svrhu razvoja kulturnog turizma;
 • doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa;
 • unapređenje saradnje među ustanovama kulture, kao i između privrednog i javnog sektora, radi podizanja kvaliteta i pristupačnosti programa za različite društvene grupacije;
 • razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa i  upotrebu novih tehnologija u ustanovama u svim fazama procesa digitalizacije u kulturi koje će doprineti kontinuiranom radu na razvoju kulturnih navika i potreba društva;
 • sticanje novih znanja i veština učesnika u procesu digitalizacije;
 • intenzivni rad na promovisanju digitalizacije kako kod učesnika u procesu tako i kod najšire javnosti;
 • širenje i stvaranje nove publike, odnosno korisničke populacije;
 • jačanje kapaciteta ustanova zaštite u aspektu vidljivosti i dostupnosti kulturnog nasleđa, razvoju publike, odnosno učešću građana u javnom kulturnom životu posredstvom primene IT tehnologije (društvene mreže);
 • unapređenje pristupačnosti u digitalnom polju i stvaranje preduslova za  prezentaciju digitalizovanog kulturnog nasleđa osobama sa invaliditetom.

 

Tehnički zahtevi za izradu digitalnih multimedijalnih vodiča:

 • digitalni multimedijalni vodiči moraju biti višejezični odnosno da sadrže obavezno srpski jezik (ćirilicu i latinicu) i engleski jezik. Pored ovih prednost će imati predlozi projekata koji u ponudi imaju neki od svetskih jezika:  ruski jezik, kineski jezik, turski jezik, nemački jezik, francuski jezik;
 • digitalni multimedijalni vodič mora imati navigaciju kroz mapu Srbije uz pružanje kulturnih i administrativnih informacija. Za razvoj aplikacije poželjno je koristiti Google Maps Api;
 • potrebno je da aplikacija ima više filtera za pretragu u cilju jednostavnog, bržeg i optimizovanog korišćenja;
 • digitalni multimedijalni vodič mora biti razvijen tako da bude operativan sa drugim aplikacijama;
 • neophodna je upotreba GPS-a, Bluetooth-a, učitavanje koda ili drugih tehnologija radi omogućavanja najekonomičnijeg korišćenja virtualne izložbe;
 • putem dizajna mape potrebno je posebno naznačiti informacije o smeštaju, javnom prevozu i tradicionalnim proizvodima;
 • aplikacija treba da nudi dodatne informacije o cenama karata, radnom vremenu kulturne ustanove, parkingu i prilasku za invalidna lica;
 • digitalni multimedijalni vodič je potrebno da omogući korisniku da kreira sopstvenu kulturno-turističku rutu;
 • korisnik će imati mogućnost prijavljivanja (check in) na mapi  (mestu kulturnog lokaliteta), uz ostavljanje komentara u vidu teksta i/ili postavljanja fotografije. Komentar posetilaca je potrebno da ima mogućnost automatskog prevoda;
 • vodič/aplikacij u sebi moraju da imaju elemente proširene stvarnosti (augmented reality - AR), virtuelnu realnost (virtual reality - VR), tekstualne, audio i video materijale kao i 3D objekte;
 • alati za direktno povezivanje sa društvenim mrežama;
 • digitalni multimedijalni vodič mora biti kompatibilan za korišćenje na platformama: Android, IOS i Windows CE;
 • obuka zaposlenih u ustanovi gde se implementira aplikacija u cilju održivosti projekta kao i zakonom predviđeni period garancije i održavanja aplikacije.

 

Pravo učešća na konkursu imaju privredna društva i preduzetnici koji posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavnici/zastupnici kompanija koje na globalnom nivou imaju razvijene servise/platforme/aplikacije, visokoškolske ustanove i naučni instituti.

Pored navedenih, dodatni obavezni kriterijumi za izbor učesnika na konkursu su sledeći:

 • minimum 5 implementiranih aplikacija za potrebe  nepokretnih kulturnih dobara u sklopu znamenitih mesta, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i prezentaciji spomenika kulture, ustanovama kulture  kao i pokretnih kulturnih dobara u  muzejima, muzejskim zbirkama i galerijama na teritoriji Republike Srbije (prilog 8);
 • predlagač projekat mora imati najmanje 3 godine iskustva i prisutnosti na tržištu Srbije sa gotovim rešenjima.

Prednost će imati:

 • ponuđači koji poseduju platforme za povezivanje sa drugim ustanovama kulture u Evropi i/ili svetu;
 • ponuđači koji omogućavaju regionalnu, evropsku i/ili svetsku vidljivost;
 • ponuđači sa jasnim marketing strategijama u oblasti izrade globalne platforme koja povezuje više ustanova i daje bolju vidljivost i dostupnost, prezentaciju,  kroz mobilnu aplikaciju;
 • ponuđači koji u svom projektu predviđaju sve hardverske i softverske elemente koji će omogućite nesmetano funkcionisanje aplikacije i omogućiti brže i jednostavnije preuzimanje sadržaja aplikacije;
 • ponuđači koji projektom predvide softversko rešenje koje može da radi i bez aktivne WiFi konekcije nakon preuzimanja aplikacije;
 • ponuđači koji projektom predvide softversko rešenje koje je ekonomično za roming korisnike interneta odnosno strane turiste.

 

Minimalni iznos sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva je 300.000,00 dinara a maksimalni iznos je 1.000.000,00 dinara po jednom predatom zahtevu.

 

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, vodiće se računa i o sledećim kriterijumima:

 1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi, ciljevima i prioritetima konkursa;
 2. kvalitetu i inovativnost projekta;
 3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta, i to:

           (1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti i

           (2) neophodni resursi.

 1. finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
 2. stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

 

Posebno će se voditi računa i o:

 1. značaju pokretnog i nepokretnog kulturnog dobra, kao i značaju ustanove kulture čije je kulturno dobro u nadležnosti,
 2. poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji  http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji

 

Neće se razmatrati:

 1. jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva;
 2. projekti sa izrazito komercijalnim efektima;
 3. dobitnici sredstava na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2017. godini za koji nisu podneli završni finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku.

 

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u roku od  23. jula do 22. avgusta 2018. godine.

U štampanoj formi, prijave dostaviti u četiri (4) primerka na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom- KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti implementacije digitalnih multmedijalnih vodiča za promociju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Prijavu je obavezno dostaviti i elektronskim putem, na adresu: vesna.sljivic@kultura.gov.rs u istom roku predviđenom za slanje štampanih primeraka.

Formular za prijavu može se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 21. septembra 2018. godine.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj: 011/3398-652, svakog radnog dana od 12-13 časova.

 

NAPOMENA: Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic