Konkurs za otkup publikacija objavljenih 2012. godine za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije

Konkurs za otkup publikacija objavljenih 2012. godine za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije

        Konkurs se raspisuje na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 57/10 i 90/11).

           Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslovaprvih izdanja  publikacija objavljenih u 2012. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.

           Otkupljivaće se publikacije od značaja za kulturu i umetnost iz sledećih kategorija:

1.      domaća književnost (roman, pripovetka, esej, drama, kritika);    

2.      prevodna književnost (roman, pripovetka, poezija, esej, drama, kritika);

3.       dečja književnost (proza, poezija, drama);

4.        umetnost (publikacije koje predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu i savremenu kulturu i umetnost u Republici Srbiji; publikacije koje predstavljaju poznata dela svetske kulturne baštine);

5.        humanističke i društvene nauke u oblasti kulture (naučna i naučno-popularna izdanja i referentna literatura).

Prilikom  otkupa neće se uzimati u obzir udžbenici, slikovnice i publikacije za decu predškolskog uzrasta, kao i slične publikacije koje nisu pogodne za bibliotečko korišćenje. Takođe, u obzir se neće uzimati izdanja koja su sufinasirana od strane Ministarstva,a za koja je ugovorom zaključenim sa Ministarstvom utvrđena obaveza izdavača da dostavi određeni broj primeraka za potrebe javnih biblioteka (ovo se ne odnosi na izdanja sufinansirana po Konkursu za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2012. godini).

          Publikacija namenjena otkupu treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:

  • mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIP i međunarodni standardni broj (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
  • mora biti označeno ime autora, imena drugih saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostali podaci o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godina štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
  • knjige moraju biti kvalitetno odštampane i povezane;
  • elektronske publikacije (CD/DVD) moraju biti sa odštampanim bibliografskim podacima, upakovane u plastičnu kutiju.       

Odluku o izboru naslova i količini publikacija koje će biti otkupljene za javne biblioteke donosi stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo, na osnovu kriterijuma i merila sadržanih u čl. 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 57/10 i 90/11).

 Izbor publikacija na jezicima nacionalnih manjina komisija će izvršiti na osnovu predloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Izračunavanje otkupne cene publikacija vršiće se prema sledećim kriterijumima:

1. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samouprave, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 60% knjižarskog rabata.

2. Publikacije za čije je izdavanje izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 40% knjižarskog rabata.

Pod „prodajnom knjižarskom cenom“ podrazumeva se prodajna cena publikacije u knjižarama i maloprodajnim objektima. Obveznici PDV uračunavaju u cenu zakonsku poresku stopu PDV.

Troškove dostavljanja publikacija bibliotekama snose izdavači.

Cene navedene u ponudi ne mogu se naknadno menjati.

Ministarstvo donosi Odluku o dodeli sredstava izdavačima na osnovu usvojenog budžeta za 2013. godinu.

Izdavač je dužan da kao dokaz o izvršenoj obavezi Ministarstvu dostavi poštanske otpremnice sa naznačenim adresama biblioteka koje primaju publikacije, kao i overene potvrde biblioteka da su primile tražene publikacije u količini koju su trebovale na otkupu, i fakturu sa naslovima, količinom i cenom isporučenih publikacija, uz naznaku da li je izdavaču sistemu PDV. Ministarstvo će sredstva uplatiti isključivo na račun izdavača otvoren kod Uprave za trezor.

Izdavači podnose prijave za konkurs na adresu: NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE, Beograd, Skerlićeva 1, sa naznakom: "Otkup knjiga".

Uslovi konkursa

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću.

Izdavač prilikom podnošenja prijave prilaže:

1.      dva primerka popunjenog obrasca Upitnika za otkup publikacija objavljenih 2012. godine, koji se može preuzeti sa internet strana Ministarstva(www.kultura.gov.rs)i Narodne biblioteke Srbije(www.nb.rs);

2.      dokaz da je preduzeće registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti (za pravna lica);

3.      spisak objavljenih publikacija prijavljenih za otkup(saimenom  autora, naslovom, godinom izdanja i prodajnom knjižarskom cenom);

4.      jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje za otkup (napomena: primerak publikacije je sastavni deo konkursne dokumentacije i ne vraća se podnosiocima);

5.      potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske ako je sedište izdavača u Vojvodini;

Prijave na Konkurs podnose se od 13. juna 2013. godine  do 15. jula  2013. godine.

Neće se uzimati u razmatranjeprijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Narodnoj biblioteci Srbije, na telefon:  011/30 88 983 ili na e-mail:otkup@nb.rsi uMinistarstvu kulture i informisanja na telefon: 011/33 98 295 ili na e-mail: marko.despotovic@kultura.gov.rs.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic