KONKURS za otkup publikacija za biblioteke za 2014. godinu

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 57/10 i 90/11).

Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2013. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.            

Otkupljivaće se publikacije od značaja za kulturu i umetnost iz sledećih kategorija:

 1. domaća književnost;     
 2. prevodna književnost;
 3. književnost za decu;
 4. umetnost (publikacije koje predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu i savremenu kulturu i umetnost; publikacije koje predstavljaju poznata dela svetske kulturne baštine);
 5. humanističke i društvene nauke (naučna i naučno-popularna izdanja, leksikografska i referentna literatura).

 

Prilikom  otkupa neće se uzimati u obzir udžbenici, slikovnice i publikacije za decu predškolskog uzrasta. Neće se uzimati u obzir ni publikacije koje nisu pogodne za bibliotečko korišćenje.

 

Publikacija namenjena otkupu treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:

 • mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIP i međunarodni standardni broj (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
 • mora biti označeno ime autora, imena saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostali podaci o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godina štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
 • knjige moraju biti kvalitetno odštampane i povezane;
 • elektronske publikacije (CD/DVD) moraju biti sa odštampanim bibliografskim podacima, upakovane u plastičnu kutiju.       

Odluku o izboru naslova i količini publikacija koje će biti otkupljene za javne biblioteke donosi stručna Komisija koju je obrazovalo Ministarstvo, na osnovu kriterijuma i merila sadržanih u čl. 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 57/10 i 90/11).

Izbor publikacija na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina Komisija će izvršiti uz konsultovanje javnih biblioteka kojima je namenjen ovaj otkup.

 Izbor publikacija na jezicima nacionalnih manjina komisija će izvršiti uz konsultovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom, a razlikuju se ponuđene cene, Komisija će izabrati publikaciju sa najnižom cenom.

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom sa istom cenom, sve ponuđene publikacije biće u Odluci Komisije, odnosno, prilikom konsultacija biblioteke će proceniti od kog izdavača žele da imaju publikaciju.

Ako dva ili više izdavača ponude isti naslov, Komisija će izabrati publikaciju koja je dopunjeno, prošireno, unapređeno ili kritičko izdanje, i koja više ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde navedene u ovom konkursu.

Izdavač ima obavezu podnošenja po dva primerka Obrasca 1 i Obrasca 2, i ima mogućnost da na Obrascu 3 dostavi, za svaku ponuđenu publikaciju, preporuku od najviše pedeset reči kao predlog za otkup publikacije.

 

Izračunavanje otkupne cene publikacija vršiće se prema sledećim kriterijumima:

1. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samouprave, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 60% knjižarskog rabata.

2. Publikacije za čije je izdavanje izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 40% knjižarskog rabata.

Pod „prodajnom knjižarskom cenom“ podrazumeva se prodajna cena publikacije u knjižarama i maloprodajnim objektima. Obveznici PDV uračunavaju zakonsku poresku stopu PDV u prodajnu knjižarsku cenu koju nude na ovom konkursu.

Troškove dostavljanja publikacija bibliotekama snose izdavači.

Cene navedene u ponudi ne mogu se naknadno menjati.

Ministarstvo donosi Odluku o dodeli sredstava izdavačima i distributerima po ovom Konkursu na osnovu usvojenog budžeta za 2014. godinu.

Izdavač će biti dužan da, kao dokaz o izvršenoj obavezi, Ministarstvu dostavi poštanske otpremnice sa naznačenim adresama biblioteka koje primaju publikacije, kao i overene potvrde biblioteka da su primile tražene publikacije u količini koja je određena Odlukom o dodeli sredstava izdavačima i distributerima, i fakturu sa naslovima, količinom i cenom isporučenih publikacija, uz naznaku da li je u iznos uračunat PDV. Ministarstvo će sredstva uplatiti isključivo na račun izdavača otvoren kod Uprave za trezor.

 

Izdavači podnose prijave za konkurs na adresu: NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE, Beograd, Skerlićeva 1, sa naznakom: "Otkup knjiga".

 

Uslovi konkursa

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću.

Izdavač prilikom podnošenja prijave prilaže:

 1. dva primerka Obrasca 1 za otkup publikacija objavljenih 2013. godine,
 2. dva primerka Obrasca 2 za otkup publikacija objavljenih 2013. godine,
 3. izdavač može podneti Obrazac 3 za otkup publikacija objavljenih 2013. godine – za svaku publikaciju po jedan primerak (nije obavezno dostaviti);
 4. dokaz da je preduzeće registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti (za pravna lica);
 5. najmanje jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje za otkup (napomena: primerci publikacija su sastavni deo konkursne dokumentacije i ne vraćaju se podnosiocima, nakon okončanja konkursa, primerci ostaju na raspolaganju Narodnoj biblioteci Srbije za potrebe popune fondova i međubibliotečku razmenu);
 6. potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske ako je sedište izdavača u Vojvodini;

 

Prijave na Konkurs podnose se od 10.2.2014. godine  do 10.3.2014. godine.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Narodnoj biblioteci Srbije, na telefon:  011/30 88 983 ili na e-mail:otkup@nb.rs i u Ministarstvu kulture i informisanja na telefon: 011/33 98 295 ili na e-mail: marko.despotovic@kultura.gov.rs.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic