Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2017. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj: 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 99/16) i Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12,  94/13 i 93/15)

Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture
 
raspisuje
 
KONKURS
za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti
za Kulturni centar Srbije u Parizu
u 2017. godini

 

Predmet 

Predmet Konkursa je sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2017. godini.

 Predlozi mogu biti iz sledećih oblasti:

 • programi likovnih i primenjenih umetnosti i multimedije
 • muzički programi
 • književna predstavljanja (obavezan prevod)
 • audio-vizuelne projekcije i programi predstavljanja autora/dela
 • tematski paneli, tribine, okrugli stolovi
 • manji scenski nastupi (uz obavezan prevod /titl)
 • promocija kulturnog nasleđa i sl.

Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni  upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene inostranoj publici. Obavezno je, stoga, da programi kao i prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.) imaju prevod/titl na francuski jezik.

 

Cilj

Cilj Konkursa je razvoj međunarodne saradnje kroz podršku projektima koji će biti (su)finansirani kao reprezentativni u svojoj oblasti. Na ovaj način obezbeđuje se promocija savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u inostranstvu. Istovremeno, ova promocija i podrška predstavljaju podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje kroz osnaživanje saradnje sa inostranim homolognim partnerima/institucijama/organizacijama.

 

Kriterijumi

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/2016) (videti na www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Projekti koji se sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;

6)  stepen reprezentativnosti na međunarodnom planu.

Projekat treba da sadrži predlog idejnog rešenja, finansijskih projekcija i predlog koncepta, u skladu sa premisama predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost i ekonomičnost projekta.

            Neki od prioriteta:

 • programi/projekti koji korespondiraju sa širim francuskim i evropskim manifestacijama (npr. Dan poezije, Noć muzeja, Dan knjige, Nedelja stranih kultura, Festival džeza - Jazzycolors, Mesec fotografije, Evropski dan jezika, itd.);

 • programi/projekti koji prezentuju kulturno nasleđe sa Kosova i Metohije;

 • programi/projekti umetnika koji već borave/ili će boraviti tokom 2017. godine u rezidencijalnom centru (Cité des Arts) u  Parizu kao i u Francuskoj.

O rezultatima Konkursa i predlogu Programa Kulturnog centra Srbije u Parizu u 2017. godini, odlučivaće Stručni savet imenovan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

 

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs) / pdf/
 2. Detaljan opis projekta / Word/
 3. Kratke biografije predloženih učesnika / Word/
 4. Detaljno razrađen budžet - specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( %) / Word/
 5. Opciono - vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u / do 1 MB ili kao link/
 6. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)

 

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave

Konkurs je otvoren od  25. marta do 25. aprila 2017. godine.  

Prijava sa dokumentacijom (1-6) podnosi se:

a) elektronskim putem na adresu:   jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

i istovremeno

b) poštom - dokumentaciju po navedenom redosledu, poslati u jednom (1) primerku, na adresu:

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
REPUBLIKE SRBIJE
Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture
Vlajkovićeva 3, 11 000 Beograd

 

sa naznakom za:                                 

„KONKURS - KIC Pariz 2017“

 

Napomene

 1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu. Sredstva se dodeljuju namenski za konkretan prihvaćeni projekat.
 2. Rezultati ovog Konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja.
 3.  U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave; da su prepoznatljivi i proverljivi; podržani kopijama originalne dokumentacije, koja se podnosi Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije (za troškove koji su ostvareni).

 1. Konkurs ne važi za sufinansiranje realizacije kinematografskih ostvarenja.
 2. Na Konkurs se ne mogu javiti republičke institucije kulture.
 3. Sa korisnicima čiji programi budu selektovani, potpisuju se posebni ugovori i dogovaraju posebni detalji.

Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na navedenu elektronsku adresu:jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs   / tel: 011/ 3398 175 /

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic