KONKURS za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2020. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispr. i 6/20) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj : 84/19) 

 

 

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

 

raspisuje

 

KONKURS

za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti

za Kulturni centar Srbije u Parizu

u 2020. godini

 

Predmet 

Predmet Konkursa je finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2020. godini, a  koji doprinose ostvarivanju opšteg  interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

 

Konkursni predlozi mogu biti iz sledećih oblasti:

 • likovne i primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura, digitalno  stvaralaštvo i multimediji (postavke i predstavljanja);
 • muzički programi (interpretacija, autorska dela);
 • književna predstavljanja (obavezan prevod 1 tabaka);
 • filmska umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo (projekcije i predstavljanje)/(obavezan prevod  /titl);
 • pozorišna umetnost i manji scenski nastupi, ulična umetnost (uz prevod /titl);
 • tematski paneli, tribine, okrugli stolovi, programi predstavljanja autora/dela;
 • promocija najznačajnijeg kulturnog nasleđa Srbije (postavke i predstavljanja), i sl.

 

■ Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene francuskoj publici. Obavezno je, stoga, da programi kao i prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.) imaju prevod/titl na francuski jezik.

 

Cilj

Cilj Konkursa je razvoj srpsko-francuske kulturne saradnje, pružanjem podrške i promocijom već realizovanih uspešnih projekata i uspešnih pojedinaca, u svojoj oblasti, koji će biti sufinansirani ili finansirani za predstavljanje u Francuskoj. Na ovaj način, obezbeđuje se predstavljanje savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u Francuskoj, definisane članom 10. Zakona o spoljnim poslovima (poslovi javne diplomatije, u cilju povećanja ugleda Republike Srbije). Ova promocija i podrška, istovremeno, predstavljaju i podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne kulturne saradnje sa inostranim homolognim partnerima/ institucijama/organizacijama.

 

Specifični cilj

Doprinos srpsko-francuskom umrežavanju profesionalaca i ustanova iz oblasti savremenog stvaralaštva i kulturnog nasleđa.

                                                                   

Prioritet imaju programi/projekti koji:

-  doprinose uspostavljanju i unapređenju neposredne srpsko-francuske kulturne saradnje;

-  imaju visok stepen reprezentativnosti na međunarodnom planu (tema, način    

   predstavljanja, učesnici, partneri, i dr.);  

-  imaju već potvrđenu koncepciju i ugled u stručnoj javnosti;

-  imaju inovativan pristup u realizaciji;

-  imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma, omaž značajnim ličnostima iz oblasti     

    kulture, i sl.

-  prezentuju kulturno nasleđe Kosova i Metohije;

-  angažuju umetnike koji će boraviti tokom 2020/2021. godine u rezidencijalnom centru

   (Cité des Arts) u  Parizu, kao i drugde u Francuskoj;

-  korespondiraju sa značajnim francuskim i evropskim događajima i manifestacijama,

   kao i programima FICEP-a;

-  predstavljaju zajedničke programe/projekte srpskih i francuskih umetnika koje oni

   zajednički iniciraju/koncipiraju/realizuju.

 

Kriterijumi za izbor programa/projekata

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje Stručna komisija koja istovremeno ima ulogu Saveta, sastavljena od predstavnika različitih oblasti (muzička umetnost, filmska umetnost, književnost,  pozorišna umetnost; vizuelne umetnosti i multimediji), koji poznaju dobro obe kulture i umetnička kretanja, a koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja, uz konsultacije sa Kulturnim centrom Srbije u Parizu. 

 

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

 

Predlog treba da sadrži: Detaljan opis programa/projekta, razrađen finansijski plan, navedene stručne-umetničke kapacitete, stručnu recenziju, predlog realizacije (po fazama), kao i detaljnu tehničku listu potreba, u skladu sa standardima predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost i ekonomičnost projekta,

 

 

Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), pod uslovom da je podnosilac pravno lice, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.

Konkurs nije namenjen korisnicima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja, čija su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

           

Rezultati konkursa

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava, odnosno do 10. juna 2020. godine.

 

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
 2. Detaljan opis projekta -  po fazama / Word/
 3. Tehničku specifikaciju (tehnika neophodna za realizaciju projekta)
 4. Kratke biografije predloženih učesnika / Word /
 5. Potpisanu stručnu recenziju projekta – jedan primerak / Word/
 6. Detaljno razrađen budžet - specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( i u %) / Word/
 7. Opciono - vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u / do 1 MB ili kao link, sa istekom bar 3 dana nakon završetka konkursa /
 8. Podaci o podnosiocu („lična karta“ organizacije i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)

 

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave

Konkurs je otvoren od  11. marta do 15. maja 2020. godine.  

 

Prijava – formular/i, uključujući i dve izjave, sa celokupnom dokumentacijom (razvrstanom prema tačkama 1-8), podnosi se:

 

a) elektronskim putem na adresu:   kcpariz@kultura.gov.rs  (isključivo prijave)

    i istovremeno

b) poštom  kompletnu dokumentaciju po navedenom redosledu (1-8), poslati u dva (2)

    primerka,

                        na adresu:

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

REPUBLIKE SRBIJE

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

Vlajkovićeva 3, 11 000 Beograd

 

       sa naznakom za:  

                               

  „KONKURS - KIC Pariz 2020“

 

 

 

Napomene

 1. Stručna komisija razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o  sufinansiranju ili finansiranju, isključivo na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu. Sve prispele prijave se otvaraju tek nakon završetka konkursa.
 2. Sredstva se dodeljuju namenski za konkretan prihvaćeni projekat.
 3. U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti sledeći:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave; da su prepoznatljivi i proverljivi; podržani kopijama originalne dokumentacije, koja se podnosi Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije (za troškove koji su ostvareni).

4.  Konkurs ne važi za sufinansiranje realizacije kinematografskih ostvarenja.

5.  Sa korisnicima čiji programi budu selektovani, potpisuju se posebni ugovori i

     dogovaraju posebni detalji, kao i potvrđuje termin održavanja (2020/2021).

6.  Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

7.  Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

8.  U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca

prijave na koji način da uredi prijavu i to, u roku koji ne može biti kraći od osam (8) dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku. 

 1. Neophodna kopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) -   podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara.

 

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu:  jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs i danica.stolica@kultura.gov.rs kao i na kontakt telefone: 011/33 98 175 i 011/3389 507.

 

Na sajtu ministarstva, mogu se preuzeti i sledeći dokumenti:

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic