KONKURS ZA PREDLOG PROJEKTA ZA PREDSTAVLJANJE REPUBLIKE SRBIJE NA 57. MEĐUNARODNOM BIJENALU SAVREMENE UMETNOSTI U VENECIJI 2017. GODINE

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

 

KONKURS ZA PREDLOG PROJEKTA

ZA PREDSTAVLJANJE REPUBLIKE SRBIJE NA 57. MEĐUNARODNOM

BIJENALU  SAVREMENE UMETNOSTI U VENECIJI 2017. GODINE

 

OPŠTI KONKURSNI USLOVI

 

01. RASPISIVAČ

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

(u daljem tekstu: Ministarstvo)

i

Muzej savremene umetnosti, Beograd

(u daljem tekstu: Realizator)

 

02. KARAKTER KONKURSA

Karakter konkursa : 

Konkurs je republički.

Prema vrsti konkurs je javni, neanonimni.

Prema zadatku konkurs je idejni, konceptni. 

Prema obliku konkurs je dvostepeni.

 

03. CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK

Cilj konkursa je osmišljavanje projekta za predstavljanje Republike Srbije na 57. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji, od 13. maja do 26. novembra 2017. godine u paviljonu Republike Srbije, „Srbija“ u Đardinima, imajući u vidu  centralnu temu 57. Međunarodnog bijenala savremene umetnosti u Veneciji 2017. godine - VIVA ARTE VIVA (u daljem tekstu: 57. Bijenale u Veneciji 2017.), kao i iskaz novog umetničkog direktora Bijenala, Kristin Masel (Shristine  Macel):

„U svetu punom konflikata i potresa, u kome je humanizam ozbiljno ugrožen, umetnost je najdragoceniji deo ljudskog bića. Ona je idealno mesto za promišljanje, individualni izraz, slobodu i fundamentalna pitanja. Ona je "da" životu, iako ponekad iza nje stoji jedno "ali".  Više no ikad, uloga, glas i odgovornost umetnika su od suštinske važnosti za okvir savremenih debata. Viva Arte Viva je takođe povik, izraz strasti prema umetnosti i umetničkom pozivu. Viva Arte Viva je Bijenale osmišljen sa umetnicima, od strane umetnika i za umetnike. Bavi se formama koje oni predlažu, pitanjima koja postavljaju, praksama koje razvijaju i životima koje biraju. [...] Viva Arte Viva takođe želi da usadi pozitivan i ohrabrujući fokus na mlade umetnike, istovremeno ponovno otkrivajući prerano preminule i one nepoznate publici uprkos važnosti njihovih umetničkih radova. Otkrovenja i ponovna otkrovenja će prikazati radove različitih generacija umetnika i istražiti specifične kulturne sredine kao što su Južna Amerika, Azija i Bliski Istok, obrativši posebnu pažnju na Evropu do njenih krajnjih istočnih granica i Rusije.“

http://labiennale.org/en/art/news/22-09.html

Projekat Nacionalne prezentacije je obavezni deo konkursnog rada.

Projekat nacionalne prezentacije treba da sadrži predlog koncepta i postavke, da problemski i medijski bude aktuelan i razumljiv, a da direktno odgovori na temu ili da je kritički promišlja.

 

04. KRITERIJUMI KONKURSA

Projekat treba da sadrži predlog idejnog rešenja, finansijskih projekcija i predlog koncepta postavke, u skladu sa postavljenim premisama Programskog saveta za nastup Republike Srbije kao i umetničkog direktora 57. Bijenala u Veneciji 2017.

Poziv se upućuje kustosima/ umetnicima/ autorskim timovima.

O rezultatima konkursa odlučivaće Programski savet imenovan od strane Ministarstva.

 

05. USLOVI KONKURSA

Predajom rada učesnici prihvataju propozicije ovog konkursa.

Predloženi kustosi / umetnici / autorski timovi, mogu biti sa nezavisne scene kao i iz institucija kulture, imajući prvenstveno u vidu njihovo iskustvo i prethodni rad.

 

06. PREDAJA KONKURSNOG RADA I ROKOVI

Celokupna dokumentacija šalje se (1) u elektronskom obliku na adresu:

pavilionserbia@msub.org.rs

najkasnije do srede, 14. decembra 2016. godine do 10,00 časova.

Istovremeno, učesnici konkursa će svoje radove neanonimno, u zapečaćenom omotu sa naznakom, poslati (2) poštom ili neposredno na adresu:

„za Konkurs - predstavljanje Republike Srbije na

57. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2017.

 

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI

Botićeva 8,

11000 Beograd

u istom roku, pri čemu je verodostojna potvrda (žig pošte) o blagovremenom slanju pošiljke.  

Radovi koji budu predati ili stignu posle navedenog roka neće se  razmatrati.

Napomena:

Na sajtu Realizatora / Ministarstva nalazi se prijavni formular, tabela i tlocrt /presek paviljona koji se mogu preuzeti tokom trajanja konkursa.

 

07. KONKURSNI ROKOVI

Konkurs počinje da teče od srede, 16. novembra 2016. godine.

Krajnji rok za predaju radova je sreda, 14. decembar 2016. godine do 10,00 č.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Muzeja savremene umetnosti i www.msub.org.rs i Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs kao i na telefone: 011/ 3676 288  lok. 107 (muzej) i 011/ 3398 175 (ministarstvo).

Programski savet će nakon završetka konkursa, napraviti uži izbor projekata, s tim da će nekoliko odabranih autora/autorskih grupa biti pozvano da u formi prezentacije/intervjua, predstave svoj projekat. Imena odabranih autora/autorskih grupa kao i konačni rezultat, biće objavljeni na sajtu Realizatora/Ministarstva.

 

8. ŽIRI – PROGRAMSKI SAVET

Žiri konkursa čine članovi Programskog saveta predstavljanja Republike Srbije:

Predsednik:

Nikola Božović, vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti (FPU)

Članovi:

Zoran Bulajić, redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti  (FPU)

Nina Krstić, istoričar umetnosti, direktor Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini

Milica Petronijević, istoričar umetnosti, direktor Umetničke galerije „Nadežda Petrović“, Čačak

Ivan Grubanov, predstavnik R.Srbije na Bijenalu 2015. godine

 

9. KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA

Žiri će pristigle projekte vrednovati prema sledećim kriterijumima :

  • umetnički kvalitet i inovativnost
  • koncept projekta
  • arhitektura i dizajn poostavke
  • tehnička izvodljivost pri realizaciji
  • finansijska racionalnost (uklapanje u predviđeni budžet)
  • komunikativnost projekta

 

10. NAČIN REALIZACIJE IZABRANOG PROJEKTA

Prvoplasirani konkursni projekat predstavlja osnovu za prezentaciju Republike Srbije na 57. Bijenalu u Veneciji 2017. godine.

Institucija - realizator nastupa Srbije na 57. Bijenalu u Veneciji 2017. godine je Muzej savremene umetnosti, Beograd.

 

11. PRAVA I OBAVEZE AUTORA IZABRANOG PROJEKTA

Sva autorska prava zadržava autor konkursnog rada. Autor je dužan da poštuje uslove raspisa i Opštih konkursnih uslova u pogledu realizacije projekta, nakon završetka Konkursa. Autorske grupe treba da ovlaste jednog predstavnika, za sve kontakte oko realizacije projekta. Odabrani autor /autorska grupa mora da se uklopi u finansijski plan i dinamiku realizacije koju određuje Realizator.

Odabrani autor / autorska grupa treba da se saglasi sa eventualnim primedbama i sugestijama Programskog saveta. Saglasnost daje autor ili ovlašćeni predstavnik autorske grupe koji se i obavezuje da će se pridržavati usvojenog koncepta.

Autor/autorska grupa je u obavezi da realizuje svoj rad.

Nakon izbora rada, potpisaće se poseban ugovor koji će regulisati vlasničke i autorske odnose između autora i institucije-realizatora.

 

12. PLANIRANA SREDSTVA

Učesnici konkursa treba da se uklope u sledeća planirana sredstva u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara (bruto) za sledeće stavke (date tabelarno):

- produkciju i postprodukciju projekta (tehnički opis, opis izrade i rokovi, detaljan predračun za realizaciju)

- postavku i opremanje izložbe (tehnički opis, intervencije u prostoru, tehnička i druga oprema za postavku)

- troškove štampanja kataloga (uz sinopsis kataloga)

- transportne troškove

- honorare (kustosa/umetnika, stručnih saradnika)

 

13. PLANIRANI TERMINI

Trajanje 57. Međunarodnog bijenala savremene umetnosti u Veneciji 2017. godine

13. maj - 26. novembar 2017. godine ( vernisaž 10 - 12. maj 2017.)

Dinamiku realizacije određuje Realizator.

 

14. PROMOTIVNI MATERIJAL

Izabrani autorski tim će biti dužan da, u saradnji sa Realizatorom i Programskim  savetom, pripremi materijal svog rada za zvanično predstavljanje na 57. Bijenalu u Veneciji 2017. godine i to:

  • materijal za medije
  • materijal za glavni katalog (predviđen broj strana)
  • osnovne informacije za promotivni materijal
  • materijal za zvanični vebsajt

 

15. ZAVRŠNE ODREDBE U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora nadležna je arbitražna komisija Muzeja savremene umetnosti.

U drugom stepenu nadležno je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

U trećem stepenu nadležan je redovni sud u Beogradu.

 

U Beogradu  16. novembra 2016. godine


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic