Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17), a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 95/18)

                                                           

Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture
 
raspisuje
 
KONKURS
za sufinansiranje mobilnosti
umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti
u 2019. godini

 

 

 

Predmet

 

Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2019. godini (u daljem tekstu „Konkurs - Mobilnost 2019“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/ nastupe koji se realizuju u 2019. godini i to:

 

Putni troškovi – prevoz:

           

 • individualni  -   do  50.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)

                                -   do  80.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

 

 • grupni              -   do   200.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)

    -  do 300.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

 

 

Dostavljene prijave sa iznosom manjim od 10.000,00 dinara neće biti razmatrane.

 

Podržavaju se:

Projekti mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

 

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

 

Ne podržavaju se:

 • troškovi smeštaja i dnevnica;
 • dobitnici stipendija na školskim i visoko školskim ustanovama;
 • troškovi vezani za pozive diplomatsko-konzularnih predstavništava;
 • projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti.

 

Cilj

 

Cilj „Konkursa - Mobilnost 2019“ je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Republike Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

 

Kriterijumi

 

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/16 i 112/17), i to:

 

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržaj na inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

 

Prijava

 

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
 2. Kopiju poziva međunarodnog partnera/ organizacije za učešće umetnika/ profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti
 3. Opis projekta i aktivnosti/ predstavljanja/ nastupa
 4. Rezervaciju prevoza
 5. Kraću biografiju umetnika/ profesionalca
 6. Opciono - dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u (do 1 MB ili link)
 7. Podatke o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti)
 8. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 3 meseca (podnosilac je dužan da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog izvoda, koja je sastavni deo konkursnog formulara)
 9. Za pravna lica koja nisu registrovana u APR obavezno je dostavljanje Obaveštenja o razvrstavanju.

 

Napomena:

 • Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
 • Korisnik sredstava je  umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti  kulture i umetnosti

 

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijava

 

Prijave se podnose na konkursnom formularu u periodu od 12. januara do 15. marta 2019. godine.

 

 (1) u elektronskom obliku na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs

 

(2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu:

 

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, 

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom:

Konkurs - Mobilnost 2019“ 

 

pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke.  

Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. 

 

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 14. maja 2019. godine.

 

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs).

 

 

NAPOMENE: 

1. Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

2.U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.

 

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Konkurs - Mobilnost 2019“  Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: miroslava.turkovic@kultura.gov.rs  i  na telefon broj: 011 30 32 113, utorkom i četvrtkom  u terminu od 12 do 14 časova.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic