Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2020. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnikRS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17), a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“, broj: 84/19)

                                                           

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

 

raspisuje

 

KONKURS

za sufinansiranje mobilnosti

umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti

u 2020. godini

 

Predmet

Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2020. godini (u daljem tekstu „Konkurs - Mobilnost 2020“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/ nastupe koji se realizuju u 2020. godini i to:

 

Putni troškovi – prevoz:

           

 • individualni  -   do  50.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)

                                -   do  80.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

 

 • grupni              -   do   200.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)

-do 300.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

 

Dostavljene prijave sa iznosom manjim od 10.000,00 dinara neće biti razmatrane.

Podržavaju se:

Projekti mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Ne podržavaju se:

 • troškovi smeštaja i dnevnica;
 • dobitnici stipendija na školskim i visokoškolskim ustanovama;
 • troškovi vezani za pozive diplomatsko-konzularnih predstavništava;
 • projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti.

Cilj

Cilj „Konkursa - Mobilnost 2020“ je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Republike Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

Kriterijumi

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/16 i 112/17), i to:

 

1)  usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržaj na inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Posebno će se voditi računa o projektima koji promovišu žensko kulturno stvaralaštvo i unapređuju rodnu ravnopravnost u oblasti kulture.

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
 2. Kopiju poziva međunarodnog partnera/ organizacije za učešće umetnika/ profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti
 3. Opis projekta i aktivnosti/ predstavljanja/ nastupa
 4. Rezervaciju prevoza
 5. Kraću biografiju umetnika/ profesionalca
 6. Opciono - dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u (do 1 MB ili link)
 7. Podatke o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti)
 8. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 3 meseca (podnosilac je dužan da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog izvoda, koja je sastavni deo konkursnog formulara)
 9. Za pravna lica koja nisu registrovana u APR obavezno je dostavljanje Obaveštenja o razvrstavanju

Napomena:

 • Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
 • Korisnik sredstava je  umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti  kulture i umetnosti

Podnosioci prijava na javni Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2020. godini koji nisu oslobođeni plaćanja republičke administrativne takse, na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama, uz prijavu na javni konkurs prilažu i dokaz o uplati republičke administrativne takse, za zahtev u iznosu od 320,00 dinara.

Taksa za prijavu na konkurs uplaćuje se opštom uplatnicom sa sledećim podacima:

svrha: Taksa za zahtev, molbu, predlog ili drugi podnesak (tarifni broj 1)

žiro račun: 840-742221843-57

model: 97

poziv na broj: 50-016

primalac: Budžet Republike Srbije

iznos: 320,00 dinara

Dokaz o plaćenoj taksi prilaže se uz svaku pojedinačnu prijavu.

Napomena:

Zakonom su utvrđeni i subjekti koji se oslobađaju plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijava

Prijave se podnose na konkursnom formularu u periodu od 8. januara do 15. maja  2020. godine.

(1) u elektronskom obliku na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs

(2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, 

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom:

Konkurs - Mobilnost 2020“ 

pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke.  

Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. 

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

NAPOMENE: 

1. Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

2.U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.

Dodatne informacije

Za sva pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na „Konkurs - Mobilnost 2020“ Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: mobilnost@kultura.gov.rs  i  na telefon broj: 011 30 32 113.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic