KONKURS za sufinansiranje organizacije i realizacije programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga u 2016. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS” broj 10/16), a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i 93/15),

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

Raspisuje:

KONKURS

za sufinansiranje organizacije i realizacije programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga u 2016. godini

 

Predmet

Predmet Konkursa je sufinansiranje organizacije i realizacije programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga tokom 2016. godine:

 • Lajpcig, 17-20.3.2016.
 • Budimpešta, 21-24.4.2016.
 • Peking, 24-28.8. 2016. – specijalni gost zemlje Centralne i Jugoistočne Evrope
 • Moskva, poč. septembra 2016.
 • Frankfurt, 19-23.10.2016.
 • Zagreb, 8-13.11.2016.

Cilj

Cilj Konkursa je razvoj međunarodne saradnje u oblasti književnosti, prevodilaštva i izdavaštva kroz podršku programima koji bi bili realizovani tokom 2016. godine u sklopu nastupa Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u Lajpcigu, Budimpešti, Pekingu (specijalni gost zemlje Centralne i Jugoistočne Evrope), Moskvi, Frankfurtu i Zagrebu. Na ovaj način obezbeđuje se viši kvalitet prezentacije srpske književnosti, prevodilaštva, izdavaštva i kulture u celini i doprinosi harmonizaciji kulturnih aktivnosti sa međunarodnim i evropskim standardima i utiče na podsticanje razvoja oblasti kulture, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje/razmene u oblasti kulture i umetnosti.

(Kroz poseban javni poziv biće izabran realizator zakupa i tehničkog opremanja nacionalnih štandova Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u 2016. godini.)

Kriterijumi

Programi koji su predmet Konkursa moraju da ispunjavaju najmanje tri od osnovnih kriterijuma/merila propisanih članom 5. kao i tehničke kriterijume propisane članom 6. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet strani Ministarstva kulture i informisanja:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik--o-nacinu-merilima-i-kriterijumima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
 2. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
 3. Detaljan opis projekta
 4. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)
 5. Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva
 6. Opciono - vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u
 7. Kopija rešenja o registraciji (osim za udruženja)
  • Poresko identifikacioni broj
  • Matični broj
  • Ovlašćeno lice

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Konkurs traje od 25. februara do 28. marta 2016. godine. Prijave za konkurs dostavljaju se poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd,

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte  sa naznakom

Konkurs - organizacija i realizacija programa predstavljanja savremene srpske književnosti na međunarodnim sajmovima knjiga u 2016. godini

Prijave se dostavljaju u jednom (1) primerku, poštom i elektronskim putem,

na adresu: mladen.veskovic@kultura.gov.rs  sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Ukoliko jedan podnosilac prijave dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomene

 1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat.
 1. Komisija za raspodelu sredstava sastajaće se po potrebi.
 2. Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja.
 3.  U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani kopijama originalne dokumentacije, koji se podnose Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije (za troškove koji su ostvareni)

 1. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

 Dodatne informacije

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic