KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PROMOVISANJE KULTURE I UMETNOSTI REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU U DIGITALNOM FORMATU U 2020. GODINI

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I EVROPSKE INTEGRACIJE U OBLASTI KULTURE I SEKTOR ZA DIGITALIZACIJU KULTURNOG NASLEĐA I SAVREMENOG STVARALAŠTVA

RASPISUJU

 

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

ZA PROMOVISANJE KULTURE I UMETNOSTI REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU U DIGITALNOM FORMATU U 2020. GODINI

 

OPŠTI KONKURSNI USLOVI

 

KARAKTER KONKURSA

Karakter konkursa: 

Konkurs je republički.

Prema vrsti konkurs je javni, neanonimni.

Prema obliku konkurs je dvostepeni.

 

CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK

Materijali podržani konkursom biće prikazani, u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja i Ministarstvom spoljnih poslova, odnosno diplomatskim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu, u skladu sa potrebama, a u cilju promocije kulture i umetnosti Srbije. Sadržaj će biti dostupan ovlašćenim licima/ustanovama u inostranstvu preko digitalne platforme koja će biti podignuta u te svrhe.

Prioriteti:

 • Kulturna baština Republike Srbije upisana na Uneskovu Listu svetske prirodne i kulturne baštine;
 • Ugrožena baština na Kosovu i Metohiji;
 • Kulturna dobra Republike Srbije (pokretna i neopkretna kulturna dobra);
 • Kulturno-istorijske celine i kulturni predeli;
 • Nematerijalno kulturno nasleđe;
 • Znamenite ličnosti;
 • Savremena umetnost;
 • Novi mediji  i digitalna umetnost;
 • Strip, crtež i ilustracije;
 • Dizajn i arhitektura;
 • Fotografija i animacija.

 

 

 

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i drugi subjekti u kulturi registrovani na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi i ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju fizička lica.

 

Kriterijumi za učešće

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RSˮ br. 105/16 i 112/17), i to:

 

1)  usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti programa/projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja.

Kriterijumi za vrednovanje projekata

Komisija će pristigle projekte vrednovati prema sledećim kriterijumima:

- umetnički kvalitet i inovativnost projekta (stepen korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija i interaktivnost sa publikom);

- jasno definisan koncept projekta;

-  dizajn postavke;

-  tehnička izvodljivost pri realizaciji (jednostavnost primene projekta);

-  usklađen i racionalan budžet;

-  reference na međunarodnom planu (izlaganje u relevantnim međunarodnim

    galerijama, muzejima, na značajnim manifestacijama i sl.)

- stepen uticaja projekta na kvalitet predstavljanja kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu

- prednost će imati subjekti koji imaju potpisane ugovore sa ustanovama kulture.

 

Predaja konkursnog rada i rokovi i postupak

 

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju (popunjava pravno lice):

 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
 2. Podatke o podnosiocu („lična kartaˮ i kratak pregled realizovanih aktivnosti organizacije u proteklom periodu);
 3. Detaljan opis projekta;
 4. Kratke biografije predloženih učesnika (autora/umetnika/eskperata);
 5. Opciono - potpisana stručna recenzija (u navedenoj oblasti) – prednost će imati projekti koji imaju preporuku;
 6. Detaljnu finansijsku projekciju budžeta - specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( %) / Word/ tabela priložena uz formular /
 7. Dokumentaciju projekta (uvodne tekstove, fotografije, štampani materijal i/ili materijal na digitalnom nosaču);
 8. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara.
 9. Reference o prethodno realizovanim projektima iz ove oblasti.

 

Celokupna dokumentacija šalje se:

 

najkasnije do ponedeljka, 15. maja 2020. godine do 12,00 časova

 

(1) u elektronskom obliku na adresu:

 

digitalnopredstavljanje@kultura.gov.rs

 

U istom roku, u zapečaćenom omotu sa naznakom i neanonimno, poslati i

 

(2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu:

 

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd

sa naznakom

Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2020. godini“

 

pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke.  

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima javnog konkursa neće biti razmatrane.

 

Jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima organa koji je raspisao konkurs neće se razmatrati.

 

 

Postupak izbora projekata:

 

Konkurs počinje da teče od srede 11. marta  2020. godine.

Krajnji rok za predaju radova je ponedeljka 11. maja 2020. godine do 12,00 č.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Ministarstva kulture i informisanja kao i na telefone: 011/ 303 2222 i 011/ 292 7838.

 

Konkursna komisija će, nakon završetka konkursa, napraviti uži izbor projekata, s tim da će, po potrebi,  nekoliko odabranih projekata biti pozvano da u formi prezentacije/intervjua, predstave svoj projekat. Imena odabranih kao i konačni rezultat, biće objavljeni na sajtu Ministarstva.

 

Faza 1. – Podnošenje predloga projekata - sadrži predlog idejnog rešenja,  finansijsku projekciju (uključiti i projekciju za prevođenje na tri svetska jezika) i predlog tehničke postavke;

Faza 2. - Nakon odabira projekata pristupiće se razradi projekata (priprema za štampu ili prikazivanje i tehnička razrada za postavljanje na platformu, uputstvo za upotrebu projekta …). 

 

Napomene:

 

Konkursni materijal se ne vraća.

 

Na sajtu Ministarstva nalazi se prijavni formular.

 

Konkurs pokriva:

1. izradu digitalnog rešenja projekta;

2. troškove prevoda/titlovanja na tri svetska jezika (engleski, španski, kineski);

3. produkciju i digitalnu postprodukciju;

4. izradu uputstva za realizaciju projekta.

 

Konkurs ne pokriva:

Troškove dnevnica, mesečni najam/zakup prostora, troškove telefona i poštanskih usluga, kancelarijski materijal, knjigovodstvene troškove, troškove fotokopiranja, održavanje web stranice, troškove provizija i održavanja bankovnih računa, troškove kreditnih obaveza prema banci i lizingu, dugovanja, kazne, sudske troškove, troškove taksi prevoza, troškove komunalija, obezbeđenja, uopšte troškove iz redovne delatnosti (materijalne troškove), kao ni druge indirektne troškove.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic