Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019. godini

 

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17), a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 95/18)

Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture
 
raspisuje
 
KONKURS
za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti
koji su podržani kroz međunarodne fondove
 u 2019. godini

 

Predmet

 

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2019. godini:

 

 • Programi EU:
 • Kreativna Evropa - potprogram „Kultura“
 • Programi prekogranične saradnje (IPA)
 • Dunavski program transnacionalne saradnje
 • Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje
 • UNESKO
 • Centralno-evropska incijativa (CEI)
 • Evropska kulturna fondacija
 • drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

 

Ne razmatraju se:

 • projekti podržani sredstvima iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava;
 • projekti iz oblasti medija, filma i drugih audiovizuelnih delatnosti;
 • projekti podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa.

 

Cilj

 

Cilj konkursa je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi  sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

 

Iznos dostupne finansijske podrške

 

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili

b) do 40% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***

 

(*struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(**struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 40% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju čitavog projekta u ugovoru sa međunarodnim fondom)

 

Kriterijumi

 

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/16 i 112/17), i to:

 

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

 

Prijava

 

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs);
 2. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda;
 3. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.);
 4. Podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu);
 5. Detaljan opis projekta;
 6. Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od Ministarstva u 2019. godini;
 7. Biografije ključnih eksperata na projektu;
 8. Opciono - dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili materijale na CD-u;
 9. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) - podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenata, koja je sastavni deo konkursnog formulara.

 

 *isplata sredstava nakon potpisanog i dostavljenog ugovora sa međunarodnim fondom

 

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijave

 

Prijave se podnose na konkursnom formularu u periodu od 12. januara do 15. marta 2019. godine.

 

(1) u elektronskom obliku na adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs

 

(2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu:

 

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, 

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom:

Konkurs – Međunarodni fondovi 2019“ 

 

pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke.  

 

Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. 

 

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do 14. maja 2019. godine.

 

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs).

 

Napomene

 

 1. Ukoliko je nosilac projekta podržanog od strane međunarodnog fonda organizacija iz Srbije, a postoji još partnera na projektu iz Srbije, nosilac projekta  objedinjeno aplicira za sredstva kod Ministarstva kulture i informisanja  za ceo projekat i u ime svih partnera.
 2. U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.
 3. Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

 

Dodatne informacije

 

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs ili na telefon: 011 30 32 113.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic