OTVORENI POZIV 2015. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

Na osnovu Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Pariz, 2005) („Službeni  glasnik RS“, br. 42/09), člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS", br. 57/10, 90/11 i 61/13), Ministarstvo kulture i informisanja upućuje poziv svim zainteresovanim pravnim licima sa teritorije Republike Srbije, da se jave na:

 OTVORENI POZIV 2015. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Predmet

Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz međunarodne fondove*, a realizuju se u 2015. godini:

 • Program EU: Kreativna Evropa
 • Program EU:  prekogranična saradnja (IPA)
 • UNESKO
 • Centralno evropska incijativa
 • Evropska kulturna fondacija
 • drugi fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

*ne podržavaju se projekti finansirani iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava .

Prioritet pri odlučivanju će imati projekti finansirani iz gore navedenih fondova u oblasti kulture i umetnosti.

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili

b) do 40% od odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***

( *    struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

( ** struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarastvo do 40% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju projekta)

Cilj

Cilj Otvorenog poziva je sistemska podrška razvoju međunarodne kulturne saradnje, odnosno mobilnosti umetnika i kolekcija u oblasti kulture i umetnosti, kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se međunarodni standardi, koji obezbeđuju stvaranje uslova za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Kriterijumi

Projekti koji su predmet Otvorenog poziva moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik-o-nacinu-kriterijumima-i-merilima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda
 2. Popunjen formular 
 1. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
 2. Kopija rešenja o registraciji
 3. Detaljan opis projekta
 4. Biografije ključnih eksperata na projektu
 5. Opciono - dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u

 *isplata sredstava nakon potpisanog i dostavljenog ugovora sa međunarodnim fondom

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Otvoreni poziv traje od 12. februara do 1. septembra 2015. godine.

Prijave za Otvoreni poziv dostavljaju se poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd,

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte,  sa naznakom

Otvoreni poziv 2015 - Međunarodna saradnja, EU integracije i projekti

Prijave se dostavljaju u jednom (1) primerku, poštom i elektronskim putem,

na adresu: otvorenipoziv@kultura.gov.rs

sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Ukoliko jedan podnosilac prijave dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane

Napomene

 1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat.
 2. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijave pristigle do 30. aprila tekuće godine u okviru prvog evaluacionog kruga tokom maja, a prijave pristigle do 1. septembra tekuće godine, razmatraće u okviru drugog evaluacionog kruga od septembra.
 1. Rezultati Otvorenog poziva biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja.
 2.  U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani kopijama originalne dokumentacije u izveštavanju prema ministarstvu i

-prihvatljivi troškovi projektnih aktivnosti, nastali od dana raspisivanja otvorenog poziva

 1. Otvoreni poziv ne važi za sufinansiranje projekata iz  audiovizuelnnog sektora
 2. Na Otvoreni poziv se ne mogu javiti republičke institucije kulture.

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Otvoreni poziv Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom radnim danima u periodu od 9 do 12 časova:

Tatjana Bojović, tel: 011 3032 113

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic