OTVORENI POZIV 2016. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS” broj 10/16), a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i 93/15),

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

Raspisuje

OTVORENI POZIV 2016.

za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti

koji su podržani kroz međunarodne fondove

Predmet

Predmet Otvorenog poziva je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2016. godini:

Programi EU:

 • Kreativna Evropa - potprogram Kultura
 • Programi prekogranične saradnje (IPA)
 • Dunavski program transnacionalne saradnje
 • Jadransko- jonski program transnacionalne saradnje

UNESKO

Centralno-evropska incijativa (CEI)

Evropska kulturna fondacija

drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Projekti koji se sufinansiraju sredstvima iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava nisu predmet Otvorenog poziva.

Cilj

Cilj Otvorenog poziva je sistemska podrška razvoju međunarodne kulturne saradnje, odnosno mobilnosti umetnika i kolekcija u oblasti kulture i umetnosti, kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se međunarodni standardi, koji obezbeđuju stvaranje uslova za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Pravo učešća

Pravo učešća na Otvorenom pozivu imaju  ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica  sa teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na Otvorenom pozivu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Iznos dostupne finansijske podrške

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu*, ukoliko se radi o partneru na projektu ili

b) do 40% od odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu **, ukoliko se radi o nosiocu projekta***

(*struktura finansijske podrške za partnera na projektu: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 30%, drugi izvori do 10% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(**struktura finansijske podrške za nosioca projekta: međunarodni fond do 60%, ministarstvo do 40% - od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije)

(*** nosilac projekta je pravno lice koje preuzima odgovornost za realizaciju čitavog projekta u ugovoru sa međunarodnim fondom)

Kriterijumi

Projekti koji su predmet Otvorenog poziva moraju da ispunjavaju najmanje tri od osnovnih kriterijuma/merila propisanih članom 5. kao i tehničke kriterijume propisane članom 6. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet strani Ministarstva kulture i informisanja:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik--o-nacinu-merilima-i-kriterijumima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Evaluacija projekata vršiće se i na osnovu sledećih posebnih  kriterijuma:

 

 

Kriterijumi evaluacije

Maksimalan broj bodova

1. Kapacitet nosioca/partnera na projektu

5

2. Kvalitet projekta 

45

3. Međusektorska saradnja

10

4. Doprinos decentralizaciji kulture

10

5. Značaj projekta na međunarodnom planu                     

10

6. Budžet projekta

20

Ukupno

100

 

Projekat za koji je podnet zahtev za sufinansiranje mora da ispuni najmanje tri kriterijuma koji u ukupnom zbiru nose minimum 61 bod kako bi se kvalifikovao za finansijsku podršku.

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 

 1. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda
 2. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
 3. Podatke o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
 4. Kopiju rešenja o registraciji (osim za udruženja)

Poresko identifikacioni broj

Matični broj

Ovlašćeno lice

 1. Detaljan opis projekta
 2. Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od ministarstva u 2016. godini
 3. Biografije ključnih eksperata na projektu
 4. Opciono - dokumentaciju projekta: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u

 *isplata sredstava nakon potpisanog i dostavljenog ugovora sa međunarodnim fondom

Napomena: Ukoliko je nosilac projekta podržanog od strane međunarodnog fonda organizacija iz Srbije, a postoji još partnera na projektu iz Srbije, nosilac projekta  objedinjeno aplicira za sredstva kod Ministarstva kulture i informisanja  za ceo projekat i u ime svih partnera.

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Otvoreni poziv traje od 25. februara do 1. septembra 2016. godine.

Prijave za Otvoreni poziv dostavljaju se poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd,

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte,  sa naznakom:

Otvoreni poziv 2016. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti

koji su podržani kroz međunarodne fondove

Prijave se dostavljaju u jednom (1) primerku, poštom i elektronskim putem,

na adresu: otvorenipoziv@kultura.gov.rs, sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Ukoliko jedan podnosilac prijave dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi se posebna prijava.

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomene

1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat.

2. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijave pristigle do 30. aprila tekuće godine u okviru prvog evaluacionog kruga tokom maja, a prijave pristigle do 1. septembra tekuće godine, razmatraće u okviru drugog evaluacionog kruga od septembra.

3. Rezultati Otvorenog poziva biće objavljeni na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja.

4. U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- prihvatljivi troškovi projektnih aktivnosti, nastali od dana raspisivanja Otvorenog poziva u 2016. godini i evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani kopijama originalne dokumentacije u izveštavanju prema ministarstvu.

5. Otvoreni poziv nije namenjen sledećim projektima: proizvodnja filmova i filmska produkcija i produkcija tv serijala.

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Otvoreni poziv Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: otvorenipoziv@kultura.gov.rs  ili na telefon: 011 30 32 113.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic