Otvoreni poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2017. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 99/16) i Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12,  94/13 i 93/15)

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I EVROPSKE INTEGRACIJE U OBLASTI KULTURE

 

upućuje poziv svim zainteresovanim pravnim licima sa teritorije Republike Srbije, da se jave na:

OTVORENI POZIV
za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2017. godini

 

Predmet

Predmet otvorenog poziva je sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga tokom    2017. godine:

 • Lajpcig, 23-26. mart 2017.
 • Peking, 23-27. avgust 2017.
 • Moskva, 6-10. septembar 2017.
 • Frankfurt,11-15. oktobar 2017.

 

Cilj

Cilj otvorenog poziva je razvoj međunarodne saradnje u oblasti književnosti, prevodilaštva i izdavaštva kroz podršku programima koji bi bili realizovani tokom 2017. godine u sklopu nastupa Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u Lajpcigu, Pekingu, Moskvi i Frankfurtu. Na ovaj način obezbeđuje se viši kvalitet prezentacije srpske književnosti, prevodilaštva, izdavaštva i kulture u celini i doprinosi harmonizaciji kulturnih aktivnosti sa međunarodnim i evropskim standardima i utiče na podsticanje razvoja oblasti kulture, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje/razmene u oblasti kulture i umetnosti.

(Kroz poseban javni poziv biće izabran realizator zakupa i tehničkog opremanja nacionalnog štanda Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u 2017. godini.)

Kriterijumi

1. Program  koji je predmet Otvorenog poziva mora da ispunjava merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određenim u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na internet stranici: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi ).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to (a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,(b) neophodni resursi;

4)finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;

2. U detaljnoj razradi projekta potrebno je što je moguće preciznije obrazložiti koncept programa i opisati plan pripremnih aktivnosti do sajamske manifestacije, promotivne aktivnosti tokom sajamske manifestacije i učesnike u njima, kao i komunikacioni materijal koji će biti pripremljen za svaku od navedenih manifestacija. Učesnik konkursa je u obavezi da, kao sastavni deo prijave, dostavi plan pripremnih aktivnosti po mesecima ili nedeljama, sa jasnim rokovima za svaki pojedinačni sajam za određivanje sadržaja programa, pripremu promotivnih materijala, plan odnosa sa javnošću u zemlji i inostranstvu, načinu izbora i terminima prikupljanje  knjiga i drugih planiranih aktivnosti. 

3. Učesnik konkursa je u obavezi da predloži urednika programa koji će biti zadužen za realizaciju nastupa na pojedninačnim sajamskim manifestacijama, kao i za komunikaciju sa tehničkim realizatorom nastupa, odnosno Ministarstvom kulture i informisanja. Učesnik konkursa treba da dostavi biografiju urednika programa i odgovarajuće obrazloženje, kao sastavni deo prijave.

4. Učesnik konkursa se mora obavezati da pripremu za štampu gore navedenih komunikacionih materijala najkasnije mesec dana pre početka svake sajamske manifestacije dostavi tehničkom realizatoru zbog štampe.

5. Učesnik konkursa se mora obavezati da najkasnije mesec dana pre početka svake pojedinačne sajamske manifestacije upozna MKI  i tehničkog realizatora nastupa sa definitivnim planom nastupa na njoj i učesnicima u programu.

6. Učesnik konkursa se potpisanom i overenom izjavom mora obavezati da će se pridržavati plana aktivnosti koji dostavlja u konkursnoj prijavi i da će o realizaciji planiranih aktivnosti redovno obaveštavati ministarstvo pisanim putem barem jednom mesečno, a po zahtevu Ministarstva i češće i da će u slučaju nepoštovanja plana realizaciuje ministarstvo moći da raskine ugovor o finansiranju projektnih aktivnosti.

7. Učesnik konkursa se potpisanom i overenom izjavom mora obavezati da će blagovremeno dostaviti projekte štandova i pružati sve potrebne informacije, planove i materijale Ministarstvu kulture i informisanja i pravnom licu koje bude dobilo javnu nabavku za uređivanje štandova te da će u slučaju potrebe obaviti određene aktivnosti i ranije ako to bude bilo neophodno za kvalitetnu realizaciju pojedinačnih sajamskih nastupa.

Dodatne obaveze realizatora programa biće precizirane ugovorom.  

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)

2. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)

 1. Kopija rešenja o registraciji
 2. Detaljan opis projekta (u skladu sa tačkom 2. Kriterijuma)
 3. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)
 4. Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva
 5. Opciono - vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u
 6. Biografija urednika nastupa.
 7. Potpisana i overena izjava o pridržavanju plana predloženih aktivnosti.
 8. Potpisana i overena izjava o blagovremenom dostavljanju projekata štandova i pružanju svih potrebnih informacija, planova i materijala Ministarstvu kulture i informisanja i pravnom licu koje bude putem javne nabavke za uređivanje štandova dobilo mandat za njihovu realizaciju.

 

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Otvoreni poziv traje od 13. januara do 13. februara 2017. godine.

Prijave za otvoreni poziv dostavljaju se poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd,

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

Otvoreni poziv - organizacija i realizacija godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2017. godini

Prijave se dostavljaju u tri (3) primerka, poštom i elektronskim putem, na adresu: mladen.veskovic@kultura.gov.rs  sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomene

 1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat.
 1. Komisija za raspodelu sredstava sastajaće se po potrebi.
 2. Rezultati otvorenog poziva će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja.
 3.  U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti:

- za sprovođenje navedenih aktivnosti i da su usaglašeni sa principima ekonomičnog finansijskog upravljanja (planirani troškovi);

- evidentirani tokom realizacije projekta, u računovodstvenim izveštajima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani kopijama originalne dokumentacije, koji se podnose Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije (za troškove koji su ostvareni)

 1. Pravo učešća na otvorenom pozivu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
 2. Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

 

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Otvoreni poziv Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom, kao i na navedenu adresu: Mladen Vesković, tel: 011 3398-026, elektronska pošta: mladen.veskovic@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic