Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj: 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 99/16) i Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12,  94/13 i 93/15)

 Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture
 
raspisuje
 
POZIV ZA SUFINANSIRANJE MOBILNOSTI
umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017. godini
(u daljem tekstu Poziv - Mobilnost 2017“ )

 

 

Predmet

Predmet „Poziva - Mobilnost 2017“ je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2017. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:           

 • individualni    -  do    50.000,00 dinara
 • grupni                     do  200.000,00 dinara

 

Napomene

Podržavaju se:

Pozivi iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Ne podržavaju se:

 • troškovi smeštaja i dnevnica;
 • dobitnici stipendija na školskim i visokoškolskim ustanovama;
 • pozivi diplomatsko-konzularnih predstavništava;
 • projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti.

 

Cilj

Cilj ove mere kulturne politike i uspostavljanja „Poziva - Mobilnost 2017“  je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

 

Kriterijumi

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 105/2016) (videti na www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Projekti koji se sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1)  usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost

      i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

O izboru projekata po raspisanom „Pozivu - Mobilnost 2017“  odlučuje stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Sufinansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Komisija će u toku trajanja „Poziva - Mobilnost 2017“, zasedati nekoliko puta, u skladu sa brojem podnetih prijava. Nakon što Komisija donese Odluku o izboru projekata za sufinansiranje, Ministarstvo će doneti Rešenje o dodeli sredstava, nakon čega će biti zaključeni ugovori o sufinansiranju realizacije projekata sa podnosiocima prijava izabranih projekata.

 

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i   informisanja: www.kultura.gov.rs)
 2. Kopiju poziva međunarodnog partnera/organizacije za učešće umetnika/profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti
 3. Opis projekta i aktivnosti/predstavljanja/nastupa
 4. Rezervaciju prevoza
 5. Kraću biografiju umetnika/ profesionalca
 6. Opciono - dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u (do 1 MB ili link)
 7. Podatke o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti)
 • Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
 • Korisnik sredstava je  umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti  kulture i umetnosti

Prihvataju se samo prijave koje su podnete pre realizacije projekta, ali ne i retroaktivno.

 

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Poziv - Mobilnost 2017“ traje u periodu od 25. marta do 1. oktobra 2017. godine.

Prijave na  „Poziv - Mobilnost 2017“ dostavljaju se poštom, sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu (1-7), na adresu: 

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, 

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, sa naznakom:

Poziv - Mobilnost 2017“ 

Prijave sa dokumentacijom (1-7) dostavljaju se i elektronskim putem, na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs

Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Napomene

1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene predloge i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o pojedincu/grupi, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretno učešće, predstavljanje/nastup i sl.

2. Rezultati „Poziva - Mobilnost 2017“  biće objavljeni na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs).

3. U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti isključivo za gore navedenu namenu.

4. Pravo učešća na „Pozivu - Mobilnost 2017“  nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

 

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Poziv - Mobilnost 2017“  Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs  i  na telefon broj: 011 30 32 113.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic