POZIV za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2016. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS” broj 10/16), a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i 93/15),

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

Raspisuje:

POZIV ZA SUFINANSIRANJE MOBILNOSTI

umetnika i profesionalaca

u oblasti kulture i umetnosti

u 2016. godini

Predmet

Predmet Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2016. je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2016. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:            -     individualni    -  do   50.000,00 dinara

 • grupni                 -  do 200.000,00 dinara

Napomene:

 • smeštaj i dnevnice nisu podržane ovom merom;
 • podržavaju se pozivi iz oblasti bilateralne i multilateralne saradnje – festivali, seminari, radionice, smotre, skupovi, konferencije, studijski i rezidencijalni boravci i sl. u svim oblastima kulture i umetnosti;
 • ne podržavaju se dobitnici stipendija na visokoškolskim ustanovama;
 • ne podržavaju se pozivi diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada, kao i svi koji na reprezentativan način predstavljaju zemlju u oblasti kulture i umetnosti.

Cilj

Cilj ove mere kulturne politike i uspostavljanja Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2016.  je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Srbije, pozvanih na međunarodne festivale, seminare, radionice, konferencije, studijske i rezidencijalne boravke i sl., u svim oblastima kulture i umetnosti.

Kriterijumi

Projekti koji su predmet Poziva moraju da ispunjavaju najmanje tri od osnovnih kriterijuma/merila propisanih članom 5. kao i tehničke kriterijume propisane članom 6. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet strani Ministarstva kulture i informisanja:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik--o-nacinu-merilima-i-kriterijumima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
 2. Kopiju poziva međunarodnog partnera/organizacije za učešće umetnika/profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti
 3. Opis projekta i aktivnosti/predstavljanja/nastupa
 4. Rezervacija prevoza
 5. Kraća biografija umetnika/ profesionalca
 6. Opciono - dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijali na CD-u (do 1 MB ili link)
 7. Podaci o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti)
 8. Kopija rešenja o registraciji (osim za udruženja)
 • Poresko identifikacioni broj
 • Matični broj
 • Ovlašćeno lice

 • Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)
 • Korisnik sredstava je  umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2016. traje od 25. februara do 1. oktobra 2016. godine.

Prijave na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2016. dostavljaju se poštom, sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu (1-8), na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte  sa naznakom: „Poziv - Mobilnost 2016. - Međunarodna saradnja, EU integracije i projekti

Prijave sa dokumentacijom (1-6) dostavljaju se i elektronskim putem, na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs

Za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Napomene

1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene predloge i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o pojedincu/grupi, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretno predstavljanje/nastup i sl.

2. Rezultati Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti biće objavljeni na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja.

3. U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti isključivo za gore navedenu namenu.

4. Pravo učešća na ovom pozivu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u 2016. Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs i  na telefon broj: 011 30 32 113.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic