Rezultati konkursa za sufinansiranje projekata/programa elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji u 2013.godini

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE IINFORMISANJA
Sektor za informisanje i medije

Na osnovu člana15. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br.72/12), Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa  elektronskih  javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji  u  2013.godini

I

Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja elektronskih javnih glasila na Kosovu i Metohiji, značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursaje: očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; ostvarivanje prava građana na javno informisanje.

II

Uslovi za učešće na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači elektronskih  javnih glasilasa sedištem na Kosovu i Metohiji, kao i pravna licai preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja sa sedištem na Kosovu i Metohiji.

Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koje je dostavilo odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:

 • Obrazac 1 (opis projekta);
 • obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
 • rešenje o registraciji pravnog lica  ili preduzetnika;
 • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa;
 • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
 • overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica ili preduzetnike registrovane  za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 250,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 44-018,namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11 i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, "Sl.glasnik Republike Srbije", br.50/11).

III

Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 • značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
 • doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
 • validna argumentacija projekta;
 • adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti; 

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 • značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
 • doprinosočuvanju i  razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 • informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata  društva (informisanje i edukacijadece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, i sl.);
 • aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, borba protiv korupcije, borba protiv siromaštva, problemi nerazvijenih opština, itd.)
 • stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
 • održivost projekta.

IV

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je  800.000,00 dinara.

Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V

Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na Internet stranici Ministarstva.

Prijavese podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja,  11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa elektronskih  javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2013. godine

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljenona Internet stranici Ministarstva www.kultura.gov.rs, i  dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic