Međunarodna saradnja

U Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • međunarodnu saradnju u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;
 • praćenje i iniciranje međunarodnih kulturnih manifestacija u oblasti savremenog stvaralaštva;
 • saradnju u oblasti kulturnog stvaralaštva na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u inostranstvu;
 • praćenje i iniciranje međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti kulture;
 • predlaganje i realizaciju programa za prikupljanje i raspoređivanje međunarodne pomoći, praćenje njihovog ostvarivanja posebno u skladu sa programima Uneska i Saveta Evrope;
 • proces harmonizacije politika i propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije;
 • saradnja sa relevantnim institucijama EU;
 • sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU;
 • učestvovanje u izradi i realizaciji NPI;
 • stručne i administrativne poslove u radu podgrupa Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja EU;
 • pripremanje predloga osnove za sprovođenje Unapređenog stalnog dijaloga sa EU;
 • praćenje realizacije Akcionog plana za harmonizaciju propisa sa EU;
 • saradnju sa nadležnim organima i inostranim donatorima radi usavršavanja kadrova za potrebe pristupanja EU;
 • praćenje ekonomskog aspekta evropskih politika i programa;
 • obradu svih kvantitativnih i kvalifikativnih parametara relevantnih za korišćenje sredstava iz fondova EU;
 • planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU u oblasti elektronskih komunikacija, poštanskog saobraćaja i informacionog društva;
 • pripremu strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz fondova EU u oblasti elektronskih komunikacija, poštanskog saobraćaja i informacionog društva;
 • usklađivanje i nadgledanje aktivnosti drugih subjekata iz delokruga rada ministarstva tokom planiranja, pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata;
 • koordinaciju aktivnosti neophodne za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinasiranja EU projekata;
 • sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU, u skladu sa relevantim procedurama;
 • pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja

Kontakt


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic