Srpski deo mešovite srpsko-hrvatske komisije za povraćaj kulturnih dobara

Na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori ”, broj 12/02) člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),                     

Vlada donosi

R E Š E NJ E O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-HRVATSKE KOMISIJE ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA

Predsednik:

Asja Drača Muntean, pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i  projekte u Ministatsvu kulture i informisanja;

      Članovi:                                                                            

1. Igor Jovičić, sekretar Ministarstva kulture i informisanja;

2. Episkop slavonski Gospodin Jovan (Ćulibrk);

3. Bojana Ristić, ministar savetnik u Odeljenju za međunarodnu kulturnu, prosvetnu, naučnu, tehnološku i sportsku saradnju Ministarstva spoljnih poslova;

4. Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture -  Petrovaradin;

5. Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu;

6. Dejan Radovanović, viši stručni saradnik u  Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin.

Sekretar Komisije je Gabrijela Masleša, savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte Ministarstva kulture i informisanja.

Zadatak Komisije, na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/02), je da predlaže aktivnosti, programe i poslove koji se odnose na povraćaj kulturnih dobara.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic