Сектор за економско-финансијске послове

У Сектору за економско-финансијске послове обављају се студијско аналитички, документациони, финансијско-евиденциони и стручно-оперативни послови који се односе на: припрему, израду и доношење финасијског плана Министарства; припрему и израду финасијских планова установа културе, као и њихово достављање на сагласност министарству надлежном за послове финансија; припрема предлога финансијских планова и ребаланса буџета за Министарство и установе културе; извршење буџета; обављање послова који произилазеиз редовног пословања Министарства – плаћање рачуна,  припрема података за обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених, обрачун девизних и динарских дневница, накнада за лица ангажована уговором о делу, уговором о обављању привремених и повремених послова, националних признања и друго; расподелу средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација; припрему и комплетирање документације за извршење финансијских  планова Министарства и контролу извршења планова и буџета; управљање имовином државе за коју је одговорно Министарство; вођење буџетског рачуноводства и усклађивање са извештајима Управе за трезор; састављање, обједињавање (консолидовање) и достављање периодичних и годишњих финасијских извештаја и завршног рачуна; састављање и достављање Управи за трезор, месечних пројекција коришћења средстава у циљу управљања ликвидношћу;контролу примљених рачуноводствених исправа из других организационих делова Министарства;  учествовање у изради општих и других аката у делу који се односи на економско-финансијско пословање; прописивање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле; образлагање финансијских ефеката нацрта закона и других прописа из надлежности Министарства; израду програма, планова и извештаја о раду Сектора, као и други послови из делокруга Сектора.

Контакт