Издавање дозвола за коришћење архивске грађе страним држављанима

Страни држављани, који желе да истражују архивску грађу, дужни су да се у писаној форми прво обрате архивској установи чију грађу желе да истражују, са захтевом који треба да садржи следеће податке: сврху истраживања, тему, граничне године, назив институције (уколико је носилац пројекта), период када се жели истраживати у Архиву, име и презиме, адресу, број пасоша, препоруке ментора који их води на магистарским или докторским студијама (уколико су студенти). Молба се може доставити поштом или путем  e-maila.

На основу члана 95. став 2. Закона о културним добрима („Сл. Гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закони и 99/2011-др. закон) Министарство културе и информисања издаје дозволе за коришћење архивске грађе страним држављанима, по претходно прибављеном мишљењу установе заштите чија се грађа користи, a у складу са међународним уговорима.

С тим у вези, Установа заштите, којој се обратио страни држављанин, прослеђује захтев са припадајућом документацијом (сврха истраживања, тема, граничне године, назив институције (уколико је носилац пројекта), период када се жели истраживати у Архиву, име и презиме, адреса, број пасоша, препоруке ментора који их води на магистарским или докторским студијама уколико су студенти), Министарсву културе и информисања на обраду и издавање решења. Након добијања решења за коришћење архивске грађе од Министарства културе и информисања Републике Србије, страни држављани могу користити архивску грађу. Рок за добијање решења за коришћење архивске грађе од Министарства културе и информисања је седам дана.