Izdavanje dozvola za korišćenje arhivske građe stranim državljanima

Strani državljani, koji žele da istražuju arhivsku građu, dužni su da se u pisanoj formi prvo obrate arhivskoj ustanovi čiju građu žele da istražuju, sa zahtevom koji treba da sadrži sledeće podatke: svrhu istraživanja, temu, granične godine, naziv institucije (ukoliko je nosilac projekta), period kada se želi istraživati u Arhivu, ime i prezime, adresu, broj pasoša, preporuke mentora koji ih vodi na magistarskim ili doktorskim studijama (ukoliko su studenti). Molba se može dostaviti poštom ili putem  e-maila.

Na osnovu člana 95. stav 2. Zakona o kulturnim dobrima („Sl. Glasnik RS“, br. 71/94, 52/2011 – dr. zakoni i 99/2011-dr. zakon) Ministarstvo kulture i informisanja izdaje dozvole za korišćenje arhivske građe stranim državljanima, po prethodno pribavljenom mišljenju ustanove zaštite čija se građa koristi, a u skladu sa međunarodnim ugovorima.

S tim u vezi, Ustanova zaštite, kojoj se obratio strani državljanin, prosleđuje zahtev sa pripadajućom dokumentacijom (svrha istraživanja, tema, granične godine, naziv institucije (ukoliko je nosilac projekta), period kada se želi istraživati u Arhivu, ime i prezime, adresa, broj pasoša, preporuke mentora koji ih vodi na magistarskim ili doktorskim studijama ukoliko su studenti), Ministarsvu kulture i informisanja na obradu i izdavanje rešenja. Nakon dobijanja rešenja za korišćenje arhivske građe od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, strani državljani mogu koristiti arhivsku građu. Rok za dobijanje rešenja za korišćenje arhivske građe od Ministarstva kulture i informisanja je sedam dana.