Приликом израде одлуке о образовању Радне групе Министрство културе и информисања је имало у виду одредбе Закона о планском систему Републике Србије који између осталог предвиђа да надлежни предлагач може, имајући у виду резултате консултација које спроводи током израде документа јавних политика, да донесе одлуку да у радну групу за израду предвиђеног документа укључи репрезентативне представнике заинтересованих страна и циљних група.