Конкурс

Датум објаве: 13.01.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 12.02.2021.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција

РЕПУБЛИКА СРБИJА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА


На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке о расписивању конкурса у 2021. години за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, Министарства културе и информисања, Број: 451-04-4867/2020-04 од 11. јануара 2021. године, расписуjе

 

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција у 2021. години
 

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и објављује се на веб-сајту Министарства културе и информисања и у дневном листу „Политика”.

Средства опредељена за овај конкурс износе 35.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 500.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 2.000.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу има:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија, који је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица којима је додељена државна помоћ мале вредности (de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две календарске године прелази 23.000.000,00 динара.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства. 

Учесник Конкурса не може ангажовати друго правно лице или предузетника да реализује пројекат.

Право учешћа на Конкурсу немају предузетници који су прекинули обављање делатности. 

Учесник Конкурса који је у текућој години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на Kонкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

Општи критеријуми су:

 

 • Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:
 • Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 • Утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 • Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
 • Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
 • Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:
 • Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (стручна служба министарства прибавља податке од Савета за штампу, за штампане медије и новинске агенције).
 • Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми су: 

 • Обрада тема: очување српског националног и културног идентитета, jезика и писма; неговање културе различитости, дијалога и толеранције; превенција говора мржње; безбедност новинара; унапређење медијске писмености; наталитет; афирмативни садржаји за децу и младе; превенција насиља над женама, децом, старима, оболелима, особама са инвалидитетом и другим друштвено осетљивим групама; промоција спорта и здравог начина живота; унапређење положаjа и равноправност економски и социјално угрожених друштвених група (жена, старих, припадника ЛГБТ популације и других); заштита животне средине; родна равноправност; борба против трговине људима; превенција тероризма; спречавање злоупотребе психоактивних супстанци; спречавање злоупотребе оружја.

Поред наведених тема учесници Конкурса могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања.

 • Аналитичко-истраживачки приступ.
 • Оригиналност.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈA 

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

 1. Попуњен и потписан пријавни Образац 1 у шест примерака (сваки примерак мора бити посебна целина, без коричења):

Образац 1 састоји се из предлога пројекта и буџета пројекта (приликом достављања спојите предлог пројекта и буџет пројекта у једну целину).

Образац 1 преузима се са веб-сајта Министарства културе и информисања.

 1. Прилог са описом медијског садржаја у шест примерака.
 1. Следећа документа у једном примерку:
 • фотокопија потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у;
 • доказ да ће медијски садржаj бити емитован/објављен у медију који је уписан у Регистар медија (обавезно само за правна лица односно предузетнике који се баве производњом медијских садржаја, а нису издавачи медија);
 • примерак последњег издања новина у којима ће медијски садржај бити објављен.

 

РОКОВИ 

Конкурс се расписује у периоду од 13. јануара 2021. године до 12. фебруара 2021. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 

Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија коју именује министар.           

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да писаним путем предложе чланове стручне комисије.           

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.           

Позивају се медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у комисији.

Уз предлог за члана комисије доставља се и његова стручна биографија и контакт подаци.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и медијски стручњаци предлоге за чланове стручне комисије могу послати, у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса на веб-сајту Министарства културе и информисања и у дневном листу „Политика“, Министарству културе и информисања, Влаjковићева 3, 11000 Београд, са назнаком: „За учешће у раду стручне комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција у 2021. години.“

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

Пријава пројеката на Конкурс шаље се искључиво поштом у посебној коверти са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција у 2021. години, на адресу: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, 11000 Београд.

 

Образац 1, са јасним називом подносиоца пројекта, шаље се у електронској форми, на адресу: konkurs.stampa@kultura.gov.rs.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, пријаве достављене након истека прописаног рока за достављање, као и пријаве на погрешном обрасцу, биће одбачене.

Додатне информациjе могу се добити радним даном од 11 до 14 часова на телефон број: 011/3398-671.    

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу, биће обjављено на веб-сајту Министарства, www.kultura.gov.rs, и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључења уговора није у блокади.