Утврђивање непокретних културних добара

Питање утврђивања непокретних културних добара регулисано чланом 47. и 48. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“број 71/94).

Предлог за утврђивање непокретних културних добара, односно њихово разврставање, Републички завод за заштиту споменика културе упућује Министарству културе. Наиме, министарство надлежно за послове културе у оквиру свог делокруга, стара се и о заштити и коришћењу културних добара, а према члану 126. овог закона, обавља и надзор над његовим спровођењем. Тако је фактички министарство надлежно за послове културе предлагач за утврђивање непокретних културних добара и њихoво разврставање у категорије.


У поступку израде предлога одлука о утврђивању/разврставању непокретних културних добара, учествују: територијално надлежни завод, Републички завод за заштиту споменика културе и Министарство културе. То претпоставља да ни једна од напред наведених установа и органа не учествује самостално у изради предлога одлука. Законодавац сматра да је претходно утврђивање граница као и услова за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретном културном добру најодговорнији и пресудан услов за правилно утврђивање предлога одлуке, а што претпоставља заједничко деловање напред наведених субјеката. Пре слања коначног предлога одлуке о утврђивању/разврставању непокретних културних добара на седницу Владе, ради разматрања и одлучивања, Министарство културе, као предлагач, обавезно исти шаље Министарству финансија,Канцеларији за придруживање ЕУ и Републичком секретаријату за законодавство, ради  разматрања и давања мишљења.