Дозвола за привремено изношење културног добра у иностранство


Дозвола за привремено изношење културног добра у иностранство


 
Орган задужен за спровођење

 Министарство културе

Опис

На основу  члана 109. став 2. Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС”, број 129/21)

Министарство културе Републике Србије доноси решење за привремено изношење  културног добра у иностранство.

 

Подносилац захтева дужан jе да Министарству достави следећу документациjу:

1) Захтев за издавање дозволе за привремени извоз, који је заведен, потписан и   оверен од  стране овлашћеног лица. Захтев треба да садржи назив, врсту, број културних добара,  разлоге изношења културних  добара, државу,  име града, назив установе у којој се културна добра  излажу,  назив изложбе, термин излагања, период у току кога ће добра бити  ван земље.

2) Копију  оригиналног уговора о уступању културних добара на привремено коришћење који је заведен, потписан и оверен од  стране овлашћених лица. Уговор прецизира услове коришћења добара и омогућава да добра буду чувана на начин који их обезбеђује од било каквих штетних последица.

3) Оригинални уговор и преведен и оверен уговор на српски језик од стране  судског тумача.

4) Полису осигурања и преведен и оверен примерак на српски језик од стране судског тумача

5) Списак културних добара - поређаних нумерички, са називом, инвентарским бројевима, појединачном вредношћу (у еврима) и осталим подацима (катeгорија културног добра, датовање, техника, димензије и аутор). На крају списка мора бити приказана укупна вредност културних добара (изражена у еврима). Списак доставити  у 3 примерка, заведен, потписан и оверен од  стране овлашћеног лица.

Ако списак има више страна, сваку страну списка директор мора да парафира и да  овери (тако да  обухвати део текста).

6) Решења о утврђивању својства културних добара за предмете који се привремено износе у иностранство потписана и заведена.

7) Записник о стању културних добара пре отпремања у другу државу, заведен, оверен и потписан од стране кустоса збирке којој дела припадају и надлежног конзерватора.

8) Мишљење Народног музеја Србије, централне установе заштите

 

У случајевима када музеј позајмљује добра других установа ради излагања на повременим изложбама у иностранству или из неких других разлога, мора доставити и уговоре склопљене са датим установама о позајмици добара. У свом захтеву за издавање дозволе за привремени извоз навешће све кориснике чија добра позајмљује, а у списку културних добара, наводиће поред назива, инвертарских бројева, вредности  и називе установа тј. музеја којима припадају та добра.

Ако подносилац захтева за привремено изношење културног добра није власник или држалац културног добра, уз захтев за изношење културног добра прилаже се сагласност власника, односно држаоца.      

 

Ако су у питању културна добра од изузетног значаја, Музеј је дужан да:

     -    Обезбеди полицијску пратњу до граничног прелаза или авиона

     -    Обавезно достави гарантно писмо државе у којој се културна добра излажу

 

Дозвола за привремен извоз културних добара траје највише до годину дана (привремено изношење културног добра из Републике Србије може се одобрити на период до годину дана од дана издавања дозволе).

За продужење дозволе потребно је доставити захтев са образложењем са пратећом документацијом ( Анекс уговора и Анекс полисе) 15 дана пре истека  рока за повратак добара у земљу. На основу става 5. члана 109. напред наведеног закона привремено изношење може се продужити највише до пет година.

Министарство културе неће узимати у обзир захтеве са непотпуном документацијом и  захтеве који   нису достављени на време

 

Кад истекне рок за враћање културних добара који је наведен у решењу Министарства, Музеј је дужан да достави Министарству:

 

1)  Писмено обавештење да су се културна добра вратила у земљу до одређеног датума који је   наведен у издатом решењу Министарства

2)  Записник о њиховом стању после повратка у земљу, који је  заведен, оверен и потписан од   стране кустоса збирке и надлежног конзерватора.

 

Министарство културе, Влајковићева 3, Београд

Група за заштиту покретних  културних добара и нематеријалног културног наслеђа

 

Контакт особа: мр Сања Груjичић-Цупаћ, саветник за музејско наслеђе

Телефон: 011/292-78-48

Електронска адреса:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Правни основ

  • Закон о културном наслеђу („Службени гласник РС”, број 129/21) члан 109;
  • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење, 2/23 - одлука УС) чл.  чл. 16, 136. став 1. и члана 141; 
  • Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18-др.закон) члан 23; 
  • Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20,116/22 и 92/23-др.закон) чл.22.