Сагласност Министарства културе и информисања за изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене

На основу члана члана 146. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС, бр. 72/09 , 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11 , 121/12 , 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), Министарство културе и  информисања даје Сагласност за изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

  1. Захтев јединице локалне самоуправе за изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене, са образложењем (подаци о историјском или другом догађају, односно личности);
  2. Предлог Одлуке надлежног органа јединице локалне самоуправе за изградњу, односно постављање споменика, односно спомен обележја на површини јавне намене;
  3. Извод из катастра непокретности;
  4. Информација о локацији или доказ да је реч о површини јавне намене (релевантан извод из планског документа), на којој ће се изградити односно поставити споменик односно спомен обележје;
  5. Идејно решење са техничким описом које мора обухватити и ситуациону скицу са копијом плана на којој је приказана позиција планираног споменика или спомен обележја, као и тачно наведен текстуални испис* и позиција истог на споменику односно спомен обележју;

* Напомена: текстуални испис мора бити у складу са Законом о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“, бр. 45/91 , 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 101/05 - др. закон, 30/10 )

  1. Услови надлежног завода за заштиту споменика културе (уколико се изградња и постављање споменика и спомен обележја планира у оквиру непокретног културног добра и његовој заштићеној околини) или потврду да предметна катастарска парцела, на којој се подиже објекат није непокретно културно добро или његов део.