Утврђивање покретних културних добара од изузетног значаја

Питање утврђивања покретних културних добара регулисано чланом  49. 50. и 52. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“број 71/94).

На основу члана 25. Закона, филмску грађу чине изворни материјали филма (оригинал негатив слике и тон негатив) и копије филма, оригинал и копија видео траке и други носачи записа регистроване слике у покрету без обзира на технику снимања и на то кад су и где настали, као и пратећи филмски материјал (сценарио, књига снимања, дијалог листа, филмски плакат, филмске фотографије, скице декора и костима, нотни записи, филмске музике, рекламне публикације и други документи настали пре, за време и после снимања филма).


Члан 49., 50. и 52 – Покретна културна добра утврђује музеј, архив, кинотека и библиотека, чији је оснивач Република, аутономна покрајина, град или општина, ако овим законом није друкчије одређено. Акт – решење о утврђивању покретног културног добра садржи: опис и време настанка културног добра, врсту, место где се налази, мере заштите, име сопственика, као и правни основ према коме држи културно добро. Акт из става 1. овог члана може се донети по скраћеном поступку, ако постоји основана претпоставка да ствар може да се уништи, оштети или нестане.