Организациона структура

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству културе, број: 110-00-8/2022-05 од 25. новембра 2022. године, ступио је на снагу 28. фебруара 2023. године, Закључком Владе 05 број: 110-1301/2023 од 17. фебруара 2023. године.

 

Унутрашње уређење Министарства културе

 

У Министарству културе су образоване следеће основне унутрашње јединице:

  • Сектор за заштиту културног наслеђа и дигитализацију;
  • Сектор за савремено стваралаштво;
  • Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе.

У Министарству културе је као посебнa унутрашњa јединицa образован:

  • Секретаријат Министарства

У Министарству културе су као уже унутрашње јединице, изван састава сектора и Секретаријата Министарства, образоване:

  • Група за инспекцијске послове;
  • Група интерне ревизије;
  • Група за обавештавање јавности о активностима из делокруга рада Министарства.