Kолективни уговор

На основу члана 246. ст. 1. и 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), Репрезентативни синдикати: Самостални синдикат културе Србије, Грански синдикат културе, уметности и медија "Независност" и Конфедерација слободних синдиката Повереништво за културу и Влада (у даљем тексту: учесници), закључују

 

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

(„Службени гласник РС”, број 3/22)

 

Основни текст на снази од 13. јануара 2022. у примени од 13. јануара 2022. године.