Секретаријат

О СЕКРЕТАРИЈАТУ | О секретаријату

У Секретаријату Министарства обављају се послови који су везани за кадровска, финансијска и информатичка питања, усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с другим органима.

У Одељењу за опште-правне и послове јавних набавки обављају се послови који се односе на: радноправни статус државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; развој кадрова и предлагање мера за унапређење развоја кадрова; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Министарства; послове организовања и реализације поступака јавних  набавки; припрему плана јавних набавки за Министарство; послове сарадње са Републичким јавним правобранилаштвом и другим органима и организацијама у вези покренутих спорова; спровођење прописа из области безбедности и здравља нараду; разматрање и припрема сагласности на опште акте о начину обављања делатности и броју и структури запослених у установама културе из делокруга Министарства;припрему предлога решења за именовања и разрешења у установама културе у надлежности Министарства, као и други послови из делокруга Одељења.